Homystar hakda

8,000,000 ㎡ + Bagyň ululygy

ico3

2016-njy ýylyň maý aýynda “Homystar” maldarçylyk bazasynyň birinji tapgyryny 0,2 million inedördül metr töweregi gurýan we başynda Mandrin apelsin ekilen “Homystar” miwe senagaty;emma “Homystar” miwe senagaty örtük masştabyny giňeltmegi dowam etdirýär we soňky 6 ýylda has ýokary hilli miwe bermek üçin 10 ferma bazasy bilen hyzmatdaşlyk etdi.Indi, “Bag” bazamyz 8 million reach ýetýär we miwelerimiziň görnüşi Mandrin apelsin, Imperator Orange, aagondarha miwesi, Mango, Cantaloupe, Red fuji alma, ýaşyl üzüm, gar armut.Miwe üpjünçiligi zynjyrynyň çözgüdi hünärmeni bolmak we Hytaýyň gowy miweleriniň dünýä ýaýramagyny dowam etdirmek isleýäris.

Homystar hakda

Miwe gaýtadan işleýän zawod

ico3

“Homystar” miwe senagaty, 2018-nji ýylyň aprelinde Germaniýadan awtomatiki barlag önümçilik liniýasyny hödürläp başlaýar, henizem soňky 4 ýylda gaýtadan işlemek kuwwatymyzy tamamlamagy we giňeltmegi dowam etdirýäris.Indi, ýokary hilli miweleriň we gysga gurşun wagtynyň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin 3 tapawut prosess merkezinde 12 sany önümçilik liniýamyz bardy.Bag we gaýtadan işleýän zawodyň umumy işgäri 750 adama ýetdi, köpüsiniň miwe senagatynda köp ýyllyk iş tejribesi bardy, bu önümçilik kuwwatymyzyň günde 500 000 KG-a ýetmegini üpjün edip biler.

Homystar hakda

Elite satuw topary

ico3

“Homystar” miwe senagaty miwäni 2016-njy ýyldan bäri içerki Hytaý bazarynda satdy we hemişe gowy işledi, “Homystar” miwesi Europeanewropa, Eastakyn Gündogar we Aziýa bazarlaryna satyldy we fewral aýyndan bäri daşary ýurtlaryň belli kompaniýalary bilen strategiki hyzmatdaşlygy ýola goýdy. 2020. Satuw toparymyzyň köpüsinde 10 ýyldan gowrak satuw tejribesi bardy we her 2 hepdede yzygiderli türgenleşýärdik, miweli “professor” bolan professional satuw toparyny döretmegi dowam etdirýäris.

Homystar hakda

Qualityokary hilli miweleriň dürlüligi

ico3

2016-njy ýyldan başlap, “Homystar” miwesi sarp edijiler tarapyndan kem-kemden makullandy we barha artýan isleg, kompaniýanyň sarp edijiniň ýylyň dowamynda miwä bolan islegini kanagatlandyrmak üçin ekiş gerimini we önüm dürlüligini giňeltmäge itergi berdi.Alty ýyllap çeken zähmetinden soň, “Homystar” miwe senagatynyň miwesi Mandrin apelsin, imperator apelsin, aagondarha miwesi, mango, kantalup, gyzyl fuji alma, ýaşyl üzüm, gar armut ýaly 8 görnüşe ýetýär.Mundan başga-da, müşderileriň islegini kanagatlandyrmak üçin miweleriň dürlüligini giňeltmäge we geljekde miwe üpjünçiligi zynjyrynyň çözgüdi hünärmeni bolmak üçin köp işlemäge dowam ederis.