Freygy-ýygydan soralýan soraglar

ico2

Kömek gerek?Soraglaryňyza jogap tapmak üçin goldaw forumlarymyza hökman giriň!

Şereketiňiz öndüriji ýa-da söwda kompaniýasymy?

Miwe pudagynda 6 ýyldan gowrak tejribesi bolan miwe öndürijilerimiz we 20-den gowrak ýurda eksport edilen miwelerimiz.Hytaýyň Guangxi welaýatynyň Nanning şäherinde ýerleşýän bagçylyk merkezimiz.Bagymyzy görmäge hoş geldiňiz!

Mysal synap görüp bilerinmi?

Nook, Hytaýdan täze miweleri beýan edip bilmeýändigimiz sebäpli, täze miweleri diňe deňiz ýükleri bilen iberip bolýar.Miwe görnüşi üçin ýerli birini synap bilersiňiz.

Bizden näme satyn alyp bilersiňiz?

Mandrin apelsin , Imperator apelsin, Aagondarha miwesi, mango, kantalup, gyzyl Fuji alma, ýaşyl üzüm, gar armut.

Miwe haýsy aýlarda bar?

Mandrin Orange üçin dekabr aýyndan indiki aprel aýyna çenli elýeterli.
Imperator Orange üçin oktýabrdan indiki fewrala çenli elýeterli.
“Cantaloupe” üçin iýun aýyndan oktýabr aýyna çenli elýeterli.
Dragon miwesi üçin iýun aýyndan dekabr aýyna çenli bar.
Mango üçin iýun aýyndan sentýabr aýyna çenli.
“Red Fuji Apple” üçin iýun aýyndan dekabr aýyna çenli elýeterli.
“Shine muscat” ýaşyl üzüm üçin awgustdan dekabr aýyna çenli elýeterli.
Gar armut üçin awgust aýyndan dekabr aýyna çenli.

Bahalaryňyz näme?

Bahalarymyz üpjünçilige we beýleki bazar faktorlaryna baglylykda üýtgäp biler.Has giňişleýin maglumat üçin kompaniýanyňyz biziň bilen habarlaşandan soň täzelenen baha sanawyny ibereris.

Iň az sargyt mukdary barmy?

Hawa, ähli halkara sargytlaryň dowamly iň az sargyt mukdaryny talap edýäris, MOQ jikme-jikliklerini web sahypamyzyň parametrlerinde barlap bilersiňiz.

Getirmegiň wagty näçe?

Goýumy alandan 7-14 gün soň.

Hilini nädip kepillendirip bileris?

Köpçülikleýin önümçilikden öň hemişe önümçilikden öňki nusga;Iberilmezden ozal hemişe soňky gözleg;Üstesine, elmydama uzak möhletli hyzmatdaşlygy gözleýäris.

Haýsy hyzmatlary berip bileris?

Eltip bermegiň şertleri: FOB, CFR, CIF, EXW;Töleg görnüşi: T / T, L / C, PayPal.

Nädip sargyt etmeli?

Sorag → Sitat → Gepleşik → PO / PI → Goýumy tertiplemek → Köpçülikleýin önümçilik → Sargyt → Balans tölegi → Ibermek → Eltip bermek