Täze kantalup miwesi - süýji, çişik we ýokumly

Kantalup miweleriniň eti çig we süýji bolup, kalsiý, pektin maddalary, karotin, A witamini, B witamini, C witamini, malik kislotasy, sellýuloza, fosfor, demir ýaly ýokumly maddalara baýdyr.Kantalup, öýkeniň ýylylygyny arassalamak we antioksidantlara baý üsgülewigi aýyrmak, güne garşylygy ýokarlandyrmak ýaly wezipelere eýedir.

Kantalup miweleri çägeli topragy halaýar we temperatura tapawudy onuň hiline iň uly täsir edýär.Temperatura tapawudy näçe uly bolsa, kantalup şonça-da ýakymlydyr.Haýnan adasynda tropiki musson howasy bar we “tebigy ýyladyşhana” hökmünde bellidir.Uzyn tomus we gyş ýok.Annualyllyk gün şöhlesi 1750-2650 sagat, ýagtylygyň temperaturasy ýeterlik we fotosintetiki potensialy ýokary.Pes giňişlikde Hainan adasynda gün şöhlesi ýeterlikdir we gündizine fotosinteziň öndürýän iýmitleri gijelerine salkyn bolanda az sarp edilýär, şonuň üçin Cantaloupe miwesi gowy we Cantaloupe-de şeker köp.


Haryt maglumatlary

Parametrler

Haryt bellikleri

syerh (1)

Tegelek we doly, süýji we serginlediji

Şireli agyz we näziket

18°süýjülik tebigy we arassa

Dsüýji, çişikli we şireli 

Iýmitlendiriji we doly

Önümiň ady: Cantaloupe ýa-da Hami gawunlary

Gelip çykan ýurdy: Guangxi we Hainan, Hytaý

Aýratynlygy: 10KG / karton, 12KG / karton

Saklamak usuly: Salkyn we gurak ýer

syerh (2)
syerh (5)
syerh (10)

Çişikli süýji kantalup hakda

Gar gawuny, gong gawuny diýlip hem bilinýän gawunyň üýtgemegi bolan Hami gawuny diýlip atlandyrylýan Cantaloupe.Bu gawunyň ajaýyp görnüşleriniň, tegelek ýa-da ýumurtga miwesiniň, süýji tagamynyň, uly miwäniň bir görnüşidir.Häzirki wagtda hamy gawunyň 180-den gowrak görnüşi we görnüşi bar, tomus gawuny we giç bişen gyş gawuny bar, Gyş gawuny üçin gowy saklanyp bilner we ýazda henizem tagamly bolar.Haýnanda ekilen Cantaloupe, cucurbitaceae ösümligi.Şeýle hem, umumy tagamly we ýakymly tagamly mämişi-gyzyl reňkli, açyk we şireli dürli gawun.Bu “Cantaloupe” ýokary iýmitlenişe eýe bolup, diliň ujuna lezzet berýär.

“Guangxi Homystar” miwe senagaty Hytaýda oba hojalyk önümlerini eksport ediji.Highaly ýokary hilli miweleri eksport etdikMandrin apelsinImperator Orange,aagondarha miweleri,Mango, Cantaloup,alma we ş.m. Hytaýdan dünýä çenli.Miwe üpjünçiligi zynjyry boýunça hünärmen bolmaga borçlanýarys.Şeýle hem önümiň görnüşini giňeldip, 3 esas bilen hyzmatdaşlyk etdikCantaloup miweleri Haýna welaýatynda 1 million inedördül metre ýeter..Indi üpjünçilik zynjyrymyz bardyCantalup miweleri ekmekden sowuk zynjyr daşamagyna çenli.Möwsümlerde 200,000 kilograma çenli üpjün edip bilerCuly partiýadaky müşderileriň islegini kanagatlandyrmak üçin günde antalup miweleri.

hmg-main5

Aýratynlyklary

1.Barassa we derini ideg etmek

Cantaloupe, gün şöhlesiniň döremeginden döreýän öýjüklere zyýan berýän kislorod erkin radikallaryna garşy göreşýän antioksidantlar bilen gaplanýar,köplenç kantalup iýmek güne ýanmagyň öňüni alýar.

2. fatadawlygy aýyryň

Köplenç ýadaw, rahatsyz we erbet dem alýan adamlar kantalup iýip kömek edip bilerler.

3. Gözüňizi goraň Gözlegler beta-karotiniň mukdary köp bolan kantalupy yzygiderli sarp etmegiň katarakt howpuny azaldyp biljekdigini görkezdi.Kantalup, retinanyň uv süzgüç funksiýasyny güýçlendirip we ýaş bilen baglanyşykly makulanyň ösmeginiň öňüni alyp bilýän karotinoidlere baýdyr.4, Koronar ýürek keselleriniň öňüni almak

Kantaluplar kadaly ýürek urmasyny we gan basyşyny saklamaga kömek edýän, koronar ýürek keselleriniň öňüni alýan kaliýa baýdyr.

5.Riç gatamagy ýok et

Kantaluplar iýmit süýümine baý bolup, aşgazan-içege peristaltikasyny netijeli ösdürip biler we adam bedenine içegäni nemlendirip, iç gatamagyny aýyryp biler.

6.Eimmunitetini ýokarlandyrmak

Kantalupdaky belok adam bedeni üçin energiýa berip biler, fiziologiki funksiýalary kadalaşdyryp biler we bedeniň immunitetini ýokarlandyryp biler.7. Egematopoietiki funksiýany güýçlendirmek

Hami gawuny A witamine baý, B witaminleri adam bedeniniň gematopoetiki işini ösdürip biler, şeýle hem fiziki we akyl ýadawlygyny aýyryp biler.

hmg-main8
hmg-main7

Tebigata ýakyn ýerde ekmek

1_21

Tebigy suw çeşmelerinden suwaryş, toprak minerallara baý

1_23

Tebigy we arassa suw çeşmeleri

1_27

Şäherlerden we pudaklardan uzakda ýokary hilli ekiş gurşawy, bag bazasy

Hiliň täze prosesi

Fermerden täze miweler, täze lezzetli tagam

dtedyh (1)

Uly göwrümli ekiş we baglary birleşdirmek

Sanly we akylly ekiş el bilen barlamak

Täze saýlamak we başlangyç

dtedyh (2)

Awtomatiki barlag we goşa barlag

Gowy gaplama

Sowuk zynjyr transporty

Equeterlik inwentar we kepillendirilen üpjünçilik

syerh (9)
syerh (4)

El bilen barlamak, hiliň kepili

syerh (1)
syerh (2)
syerh (3)
syerh (4)

Sahnalaryň dürli görnüşleri, süýji tagam, hemişe höwes

syerh (5)

Cantaloupe ýokumlylygy ýokary we witaminlere, beloklara, karotinoidlere we iýmit süýümine baý bolup, bedeniň iýmit zerurlyklaryny gorap biler, şeýle hem iç gatamagynyň öňüni alyp biljek aşgazan-içege peristaltikasyny ösdürip biler.Mundan başga-da, kantalup tebigatda sowuk bolup, ýylylygy aýyryp we peşew çykarmagy ýeňilleşdirip bilýän tomus yssysyny we suwsuzlygyny sowatmak we öçürmek täsirine eýe.Cantaloupe, gündelik durmuşda iň köp ýaýran miwedir, laksatif täsiri bilen, esasan, iç gatamagynyň we iýmit siňdirişiň öňüni almakda we bejermekde belli bir täsiri bolan baý iýmit süýümi sebäpli bolýar.Şeýle hem, kantalupda ýylylygy arassalamakda we suwsuzlygy öçürmekde, şeýle hem bedene saglyk üçin peýdaly iýmitler bilen doldurmakda möhüm rol oýnap bilýän köp mukdarda suw, witaminler, mikroelementler we beýleki ýokumly maddalar bar.Kantalupdaky karotinoidler retinany gorap biler, miýopiýanyň we kataraktanyň öňüni alyp biler we görüşi gowulandyryp biler.

Kantalup miweleriniň eti çig we süýji bolup, kalsiý, pektin maddalary, karotin, A witamini, B witamini, C witamini, malik kislotasy, sellýuloza, fosfor, demir ýaly ýokumly maddalara baýdyr.Kantalup, öýkeniň ýylylygyny arassalamak we antioksidantlara baý üsgülewigi aýyrmak, güne garşylygy ýokarlandyrmak ýaly wezipelere eýedir. 

Biz siziň bilen uzak möhletli iş gatnaşyklaryny döretmek isleýäris we işiňiz we size nädip hyzmat edip boljakdygymyz barada has giňişleýin maglumat almak üçin söhbetdeşlige hoş geldiňiz.Şol bir wagtyň özünde, bu ýerde siz hakda birneme has köp zat öwrenip bilersiňiz we näme üçin müşderilerimiziň taslamalarynyň göwnejaý we tygşytly geçmegini üpjün etmek üçin ilkinji jaň edýändigimizdir.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • element bahasy
  Stil Taze
  Haryt görnüşi Cantaloupes miweleri
  Reňk Sary
  Şahadatnama ISO 9001, ISO 22000, SGS
  Baha A synpy 1,2-1,6 KG / pcsGrade B 1.0-1.2 KG / pcsGrade C 0.6-1.0 KG / pcs
  Gelip çykan ýeri Hytaý
  Marka ady Homystar
  Ölçegi (CM) 25-30 sm
  Model belgisi C201
  Hil A+
  Üpjünçilik döwri .Ylyň dowamynda
  MOQ 10 TON
  Gaplamak plastik gutular ýa-da kartonlar
  Eltip bermegiň wagty 10 gün
  Eltip bermek şertleri EXW-FOB-CIF-CFR
  Saklamak Adaty tempde 7-10 gün.
  20 'RF üçin gaplamak Müşderileriň islegi hökmünde 12kg-624 karton / 20′RFOr gaplamak ..