Täze sitrus miwesi imperator mämişi - süýji, güýçlendiriji we inçe deri

Imperator apelsin mämişi we Sitrus miwesiniň tebigy gibrididir, şonuň üçin mämişi görnüşiniň we sitrusyň ýumşak etiniň goşa artykmaçlyklaryny birleşdirdi, aňsat gabyk!Imperator mämişi ysy ýakymly we ýakymly, bu düwnük keseliniň öňüni almak we rak keseline garşy täsir edip biler .Ol witamini, tebigy fruktoza we miwe kislotasy ýaly adam bedeni üçin zerur bolan dürli iýmitlere baý we düzümine ýokarydyr. aminokislotalar.Täze imperator apelsini yzygiderli iýmek saglyk üçin peýdalydyr.

Imperator mämişi altyn ekiş meýdanyndan: demirgazyk giňligi 23 dereje;The

geografiki artykmaçlyklary güneşli we ýeterlik çyglylyk, öňüni almak üçin amatly ýerdir

hapalanmagy we zyýan berijiler.Biz organiki ekerançylyk, pestisidler ýok, dökün ýok, hapalanma ýok, şonuň üçinem biz

tebigy we lezzetli imperator mämişi ösdürip ýetişdiriň.


Haryt maglumatlary

Parametrler

Haryt bellikleri

atwes (1)

Inçe deri we galyň et

 

Süýji we şireli

 

Näzik et we sagdyn

 

Miwe we ýakymly

Önümiň ady: Imperator Sitrus ýa-da imperator apelsin

Gelip çykan ýurdy: Guangxi, Hytaý

Aýratynlygy: 5KG / karton, 10KG / karton

Saklamak usuly: Salkyn we gurak ýer

Imperator mämişi hakda

Imperator apelsin ekmegiň uzak taryhy bar we Hytaýda feodal döwürlerde imperator mämişi köşge hormat hökmünde, diňe korol imperator apelsininden lezzet alyp biler, şonuň üçin imperator apelsin hem “gong apelsin” bolup biler.Sentýabr we oktýabr aýlarynda yssy yza çekilmese, hoşboý ysly we süýji imperator mämişi adamlar teşneligini gandyrmak üçin gowy miwedir.Bu wagt süýjülik gaty ýokary däl, suwy ýeterlikdir.Süýjülik gaty ýokary bolsa, suwsuzlygy gandyrmak maksadyna ýetip bilmez.Imperator mämişi mämişi, gysga pulpa, serginlediji şlak ýaly tagamlary dadýar we sitrus ýaly gabyklap, ýönekeý iýip bolýar.Şonuň üçin imperator mämişi kämilligiň miwesidir.

“Guangxi Homystar” miwe senagaty Hytaýda oba hojalygy önümlerini üpjün ediji.Highaly ýokary hilli miweleri eksport edýärisMandrin apelsinImperator Orange,Pitaýa, Mango, Cantaloup,alma we ş.m. Hytaýdan dünýä çenli.Miwe üpjünçiligi zynjyry boýunça hünärmen bolmaga borçlanýarys.Şeýle hem, Imperator Orange ekdik we Guangxi welaýatynyň Wuming etrabynda 1 million inedördül metr ekiş meýdanyna ýetmek üçin Imperator Orange-iň 5 bazasy bilen hyzmatdaşlyk etdik..Indi imperator apelsin miwelerini ekmekden sowuk zynjyr daşamagyna çenli ähli üpjünçilik zynjyrymyz bardy.Möwsümlerde 150,000 kilograma çenli üpjün edip bilerCuly partiýadaky müşderileriň islegini kanagatlandyrmak üçin günde antalup miweleri.

3_10
atwes (6)
atwes (5)
40

Aýratynlyklary

1. Arassalanmagy goldaň Imperator apelsiniň iýmit süýümi düzümi gaty ýokary, köp iýmek defekasiýa kömek edip biler.

2. Aşaky holesterin Baý iýmit süýümi diňe bir aşgazan-içege peristaltikasyna amatly bolman, şol bir wagtyň özünde imperator mämişi pektininiň ulanylmagy holesteriniň döremegini azaldyp biler.

3. gözellik Imperator apelsin gözelligiň täsirine eýedir, sebäbi imperator apelsiniň C witamini iň ýokarydyr, köp iýmek diňe deriniň ýumşaklygyny saklaman, eýsem melanin emele gelmeginiň öňüni almaga hem kömek edip biler.

4. igueadawlygy aýyryň Imperator apelsindäki limon kislotasynyň düzümi gaty ýokary we limon kislotasy diňe bir işdäaçar bolman, eýsem ýadawlygy ýok etmekde hem täsir edýär.

5.Kard-damar goragy Imperator Hesperidin kapilýallaryň berkligini güýçlendirip, gan basyşyny peseldip, ýüregiň koronar arteriýalaryny daraldyp biler, şonuň üçin imperator Hesperidin koronar ýürek keselleriniň we arteriosklerozyň öňüni almak üçin iýmitdir, gözlegler imperator Hesperidini iýmegiň holesterini azaldyp biljekdigini tassyklady. arterial gan damarlarynda çökdürilmegi, aterosklerozy tersine öwürmäge kömek edýär.

6.Kanseriň öňüni almak we rak keseline garşy hytaý lukmançylygy, öýken, üsgülewük, düwürtik, dalak, qi, suwsuzlyk bilen imperator mämişi hasaplaýar.Esasanam garrylar, ýiti we dowamly bronhit we ýürek-damar keselleri iýmek üçin iň oňat miwedir.

3_06

Ekologiki bag

3_14

Gün şöhlesiniň geografiki artykmaçlyklary we ýeterlik çyglylyk, hapalanmakdan we zyýan berijilerden gaça durmak üçin amatly ýer

3_16

Hiç hili pestisid ýok, dökün ýok, hapalanma ýok, tebigy we lezzetli

3_22

Ortaça ýyllyk güneş wagty 30,000 sagada çenli

3_23

Gatnaşykly barlag, seresaply saýlamak

Hiliň täze prosesi

Fermerden täze miweler, täze lezzetli tagam

sadas (1)

Uly ekiş we

bitewi bag dolandyryşy

Sanly we akylly ekiş

Täze saýlamak we başlangyç

el bilen barlamak

sadas (2)

Awtomatiki barlag we

goşa gözden geçirmek

Gowy gaplama

Sowuk zynjyr transporty

Dürli ýetişiş etaplary we miwe ululyklary

Greenaşyl imperator Sitrus

Greenaşyl we sary imperator Sitrus

Sary imperator Sitrus

redg

Eoktýabr we noýabr aýynyň başynda.

Noýabr aýynyň ortasyndan ahyryna çenli

Enoýabr we dekabr aýynyň başynda

Ssöwda merkeziniň ululygy

Orta ululyk

Uly ululyk

ctgf

Oveokarda10 sany / 500g

Takmynan 7 sany / 500g

Takmynan 4 sany / 500g

Equeterlik inwentar we kepillendirilen üpjünçilik

syrhe
syred (2)

Awtomatiki we el bilen barlamak, hiliň kepili

syred (3)
syred (4)
syred (5)

Sahnalaryň dürli görnüşleri, süýji tagam, hemişe höwes

syred (6)

Imperator apelsin hem örän ýokumlydyr.Witaminlere, beloklara we süýümlere baý, iýmit siňdirişe kömek edip biler.Pyrtykal gabygy ýaly sitrus gabygyny aşgazany iýmitlendirmek üçin suwa batyrmak üçin ulanyp bolýar.Imperator apelsiniň gabygy beýleki görnüşli sirtlere garanyňda gabyklamak kyn, ýöne mämişi gabygyny almak has aňsat.Alma gabygynyň görnüşi, ony tegelek gabyň, şonuň üçin çalt we ýylmanak bolýar.

Imperator apelsin apelsinleriň we mandarinleriň tebigy gibrididir, bir wagtyň özünde apelsini we mandarinleri dadyp bilersiňiz.Mämişi ýaly etli, hoşboý ysly we mämişi ýaly süýji.Imperator mämişi eti jele ýaly aç-açan we tekiz.Çişik alyň, eti ýumşak we ýumşak, süýji we süýji, asla turş däl.Eti örtýän içki membrana hem gaty inçe we tutuş imperator mämişi çeýnende serginlediji we şlaksyz bolýar. Hemmesinden başga-da, imperator apelsin apelsin ýaly şekerde ýokary däl.Maşgalada bile oturmak we sitrus iýmek gurak gyşda lezzet alýan kiçijik durmuşymyzdyr.

Biz siziň bilen uzak möhletli iş gatnaşyklaryny döretmek isleýäris we işiňiz we size nädip hyzmat edip boljakdygymyz barada has giňişleýin maglumat almak üçin söhbetdeşlige hoş geldiňiz.Şol bir wagtyň özünde, bu ýerde siz hakda birneme has köp zat öwrenip bilersiňiz we näme üçin müşderilerimiziň taslamalarynyň göwnejaý we tygşytly geçmegini üpjün etmek üçin ilkinji jaň edýändigimizdir.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • element bahasy
  Stil Taze
  Haryt görnüşi Imperator mämişi
  Görnüşi Mämişi
  Reňk Altyn
  Şahadatnama ISO 9001, ISO 22000, SGS
  Baha A+
  Kämillik 95%
  Ölçegi (sm) 55/60/65/70/75/80
  Gelip çykan ýeri Hytaý
  Marka ady Homystar
  Model belgisi E201
  Üpjünçilik döwri Oktýabr aýyndan fewral aýyna çenli.
  MOQ 24 TON
  Gaplamak plastik gutular ýa-da kartonlar
  Eltip bermegiň wagty 10 gün
  Eltip bermek EXW-FOB-CIF-CFR
  Saklamak 1 aýa çenli (2.22-3.89 C)
  40 'RH üçin gaplamak 4Kg karton 6200 karton / 40'RH8Kg karton 3200 karton / 40'RH

  10Kg karton 2600 karton / 40'RH

  15 kg karton 1750 karton / 40'RH

  Customersa-da müşderileriň talaby hökmünde gaplamak ..