Täze aagondarhanyň miwesi - süýji, köp täsirlilik we iýmit

Aagondarha miwesiniň eti tekiz we ýumşak, antosýanin, iýmit süýümi, E witamini, demir we ş.m. ýaly ýokumly maddalara baý, damar sklerozynyň öňüni almak, aşgazany detoksifikasiýa etmek we goramak, aklamak we ýitirmek ýaly saglyga täsir edýär. agramy we garramaga garşy.

Aagondarhanyň miwesi altyn ekerançylyk meýdanyndan: demirgazyk giňligi 23 dereje;Bu täsin geografiki howa .Bu meýdanyň içinde ýeterlik gün şöhlesi we ýagyş ýagdy, Aagondarha miwesini tebigy suw çeşmeleri we Suwaryş bilen ekdik.Bularyň hemmesi ajaýyp aagondarha miwesini döredýär we ýaramlylyk möhleti 1 aýa çenli dowam edip biler.


Haryt maglumatlary

Parametrler

Haryt bellikleri

syre (1)

Tender we şireli

 

Süýji we serginlediji

 

Etiň ýokary süýjüligi

 

Iýmitlenmekden doly

Önümiň ady: Gyzyl aagondarhanyň miwesi

Gelip çykan ýurdy: Guangxi we Hainan, Hytaý

Aýratynlygy: 5KG / karton, 10KG / karton

Saklamak usuly: Salkyn we gaçybatalga

1
syre (4)

Süýji we ýakymly

 

Inçe we tekiz et

 

Agzyňyzda ereýär we şireli

 

Miwe doly görnüşi we ýokumly

Önümiň ady: Ak aagondarhanyň miwesi

Gelip çykan ýurdy: Guangxi we Hainan, Hytaý

Aýratynlygy: 5KG / karton, 10KG / karton

Saklamak usuly: Salkyn we gaçybatalga

2

Mazaly pitaýa ýetiň

Aagondarha miwesiniň iki görnüşi bardy: Gyzyl et we Ak et aagondarhanyň miwesi.Olaryň esasy tapawudy etiň reňki we tagamly.Gyzyl aagondarha miwesi üçin et gyzyl, reňki has açyk we has meşhurdyr.Mundan başga-da, onuň şeker mukdary 15 derejeden ýokary, süýji, ýöne ýagly däl.Ak etli aagondarhanyň miwesinden has tagamly.Ak aagondarha miwesi üçin et ak reňkde, eti ýumşak, süýjüligi ýokary däl.

Pitaýa-jikme-jiklikler1

Aagondarhanyň miwesi tropiki Merkezi Amerikada, agaçlary Braziliýada, Meksikada we adaty tropiki ösümlik bolan Amerikanyň merkezi tropiki çöl sebitlerinde dogulýar.Aagondarhanyň miwesi Pitaýa diýlip hem atlandyrylýar, günorta-gündogar Aziýadan Taýwana, Hytaýa girizilen we soňra Taýwan, Hytaý tarapyndan Haýnan welaýatyna we guangxi, Guangdong we Hytaýyň günortasyndaky beýleki ýerler Pitaýa etli terezisi bilen atlandyrylýar. suw aagondarhasynyň daşky terezisine meňzeýär.Onuň açyk we ullakan gülleri güllese, hoşboý ys dolýar.Gaplanan görnüş adamlary bagtly duýýar, şonuň üçin olara "bagtly miwe" hem diýilýär.Aagondarhanyň miwesi iýmitlenmäge we özboluşly funksiýa baý, düzüminde seýrek ösümlik albumin we antosýanin bar, witaminlere we suwda erän iýmit süýümine baý.

“Guangxi Homystar” miwe senagaty Hytaýda oba hojalyk önümlerini eksport ediji.Mandrin apelsin , Imperator Orange, aagondarha miwesi, mango, kantalup, alma we ş.m. ýaly ýokary hilli miweleri Hytaýdan dünýä eksport edýäris.Miwe üpjünçiligi zynjyry boýunça hünärmen bolmaga borçlanýarys.Panting masştabyny giňeltdik we Guangxi we Haina welaýatynda 2 million inedördül metr ekiş meýdanyna ýetmek üçin 10-dan gowrak aagondarha miwesi bilen hyzmatdaşlyk etdik.Indi aagondarha miwelerini ekmekden sowuk zynjyr daşamaga çenli ähli üpjünçilik zynjyrymyz bardy.Möwsümlerde, uly partiýadaky müşderileriň islegini kanagatlandyrmak üçin günde 200,000 kilograma aagondarha miwesini berip biler.

Aýratynlyklary

1. Aklamak

Aagondarhanyň miwesinde ak reňkli rol oýnap bilýän köp mukdarda C witamini bar, ak gözelligi halaýan adamlar üçin aagondarhanyň miwelerini köp iýmek aklamak täsirini ýetirip biler.

2. Immunitetiň ýokarlanmagy

Gözlegler, gyzyl aagondarha miwesiniň çişiň ösmegine we wirusa garşy uly täsiriniň bardygyny, has köp aagondarha miwesini iýip, adamyň garşylygyny ýokarlandyryp biljekdigini görkezdi.

3. Iýmitlendiriji, iç gatamagy gowulaşdyrmak.

Aagondarhanyň miwesinde köp sanly iýmit süýümi bar, etiň içinde iýmit siňdirişine we içegäniň hereketine kömek edip biljek gara tohumlar köp.

4. Gan damarlarynyň gatylaşmagynyň öňüni alyň.

Dragon miwesiniň içindäki ösümlik belogy, detoksifikasiýa roluny oýnamak üçin bedendäki agyr metal ionlary bilen birleşdirilip bilner.

5. Ganazlygyň öňüni almak

Aagondarhanyň miwesinde köp demir bar, demir hematopoeziň möhüm düzüm bölegi bolup durýar, aagondarha miwesini yzygiderli iýmek çagalar we göwreli aýallar üçin has amatly ganazlygyň öňüni alyp biler.

6. Garramaga garşy.

Aagondarhanyň miwesi antioksidasiýa, erkin radikal, garramaga garşy, şeýle hem beýni öýjükleriniň degenerasiýasyny saklamak we demansyň öňüni almak funksiýasyna eýedir.

7. Uzak saklanyş möhleti.

Dragon miwämiz saklamak we daşamak üçin amatly galyň deri;Onuň ýaramlylyk möhleti 5 gradusdan 9 dereje sowadyjyda 1 aýa çenli dowam edip biler.

Altyn ekerançylyk meýdanyndan ýokary hilli miweler

6_01

Hiliň täze prosesi

Fermerden täze miweler, täze lezzetli tagam

sdhy (1)

Uly göwrümli ekiş we baglary birleşdirmek

Sanly we akylly ekiş

Täze saýlamak we başlangyç el bilen barlamak

sdhy (2)

Awtomatiki barlag we goşa barlag

Gowy gaplama

Sowuk zynjyr transporty

Equeterlik inwentar we kepillendirilen üpjünçilik

syre (7)
syre (8)
syre (9)

Awtomatiki we el bilen barlamak, hiliň kepili

syre (11)
syre (10)
syre (12)

Dragon miwesini iýmegiň birnäçe usuly

syre (13)

Aagondarha miwesi iýmit süýümine baý miwedir, ol diňe bir aşgazan-içege hereketini ýokarlandyrman, eýsem gan aýlanyşyny hem ösdürip, bedendäki galyndylary we toksinleri aýyrýar we bagryň saglygyny goramaga kömek edýär. Bagryňyzyň saglygyny goramak isleseňiz, isläp bilersiňiz has köp aagondarha miwesini iýiň.Aagondarhanyň miwesi şahsy islegiňize görä saýlanyp bilinýän gyzyl ýürek aagondarha miwesine we ak ýürek aagondarha miwesine bölünýär.

Gyzyl ýürek aagondarha miwesiniň bir artykmaçlygy, ak ýürek gyzyl aagondarha miwesinden has ýokary süýjülikdir.

Aşakdaky suratdan görnüşi ýaly, gyzyl aagondarha miwesiniň merkezindäki süýjülik, näzik tagamy, gyzyl dalak çukury we birnäçe dereje ýokary süýji bilen 21 ° -dan gowrak bolýar, muny kim ret edip biler?21 ° -dan ýokary süýji, süýji we ýylmanak dodaklaryň we dişleriň ysy ýaňlanýar!

Biz siziň bilen uzak möhletli iş gatnaşyklaryny döretmek isleýäris we işiňiz we size nädip hyzmat edip boljakdygymyz barada has giňişleýin maglumat almak üçin söhbetdeşlige hoş geldiňiz.Şol bir wagtyň özünde, bu ýerde siz hakda birneme has köp zat öwrenip bilersiňiz we näme üçin müşderilerimiziň taslamalarynyň göwnejaý we tygşytly geçmegini üpjün etmek üçin ilkinji jaň edýändigimizdir.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • element bahasy
  Stil Taze
  Haryt görnüşi Aagondarha miweleri
  Reňk Gyzyl / ak
  Şahadatnama ISO 9001, ISO 22000, SGS
  Baha A+
  Gelip çykan ýeri Hytaý
  Marka ady Homystar
  Model belgisi D201
  Hil A+
  Üpjünçilik döwri Iýun aýyndan dekabr aýyna çenli.
  MOQ 24 TON
  Gaplamak plastik gutular ýa-da kartonlar
  Eltip bermegiň wagty 10 gün
  Eltip bermek EXW-FOB-CIF-CFR
  Saklamak 1 aýa çenli (3-5 dereje)
  20 'we 40' RH üçin gaplamak 9kg-871 karton / 20′RF

  9kg-2072 karton / 40′RF

  Customersa-da müşderileriň islegi hökmünde gaplamak.