Täze mangonyň miwesi - süýji, şireli we köp täsirlilik

Mango miwesiniň eti ýumşak we tagamly, witaminlere (C witamini, A witamini we ş.m.), Esasy yz elementleri, Selen, kalsiý, fosfor, belok, karotin we ş.m. ýaly ýokumly maddalara baýdyr. aşgazana peýdaly hökmünde üsgülewigi, suwsuzlygy gandyrýan, diuretik, huşuňy aýyrýar.Aşgazany arassalap, iç gatamagynyň, rak keseline garşy, gözelligi saklap we ýaş saklap, ýokary gan basyşynyň we arteriosklerozyň öňüni alyp biler.

Mangonyň miwesi ýokary temperaturada we gurak gurşawda ösmek üçin tropiki miwedir.Mangony ösdürip ýetişdirmek, daşky gurşawyň temperaturasynyň 24 bilen 27 dereje arasynda bolmagyny üpjün etmeli;Şol bir wagtyň özünde, ösüş döwründe gowy zeýkeş we çuň toprak bilen üpjün etmek üçin ýeterlik gün şöhlesi zerur.Hünärmen we tejribeli ekişler arkaly näzik, tagamly we süýji mangony çörekleýäris.


Haryt maglumatlary

Parametrler

Haryt bellikleri

ws5eyr (8)

Doly et, altyn reňk 

Şireli we tagamly 

Inçe ýadro we galyň et 

Tender we ýylmanak

Önümiň ady: Jinhuang mangosy ýa-da uly mango

Gelip çykan ýurdy: Guangxi we Hytaýyň Haýnan

Aýratynlygy: 5KG / karton, 10KG / karton

Saklamak usuly: Salkyn we gaçybatalga

ws5eyr (3)
ws5eyr (9)
3
ws5eyr (1)

Miwe, baý we süýji 

Sary ýürekli näzik we tagamly 

Elbetde bişen we şireli 

Miwe doly görnüşi we ýokumly

Önümiň ady: Kiçijik Tainong mangosy ýa-da kiçi mango

Gelip çykan ýurdy: Guangxi we Hainan, Hytaý

Aýratynlygy: 5KG / karton, 10KG / karton

Saklamak usuly: Salkyn we gaçybatalga

ws5eyr (2)
ws5eyr (4)
4

Mango hakda

“Homystar” miwesiniň 3 görnüşi bardy: Gui Çi mango, Kiçi Taý Nongmangowe Big Jin Huang Mango.Olaryň esasy tapawudy daşky reňk we tagamly.Gui Qi mangosy üçin S görnüşi, ýaşyl deri we sary et.Gabygy ýumşak, mango ýumşak we tagamly.Kiçi Taý Nong üçinmango, şeýlesownuk çukurlar, galyň we şireli etli söwda merkezi we çöketlik.Ippedyrtylandan soň.Saryprogrammaearance we ýeňil basylanda ýumşak duýulýar.Uly Jin Huang mangosy üçin bu süýümli Uly, süýji mango, eti näzik we tagamly, biz oňa “tropiki miweleriň şasy” diýdik.Jin Jin Huang mangosynyň agramy 500 gramdan geçýär, iýilýän bölegi 90%, şekeriň mukdary 17% -e ýetýär.

Qualityokary hilli mango-jikme-jiklikler11

"Tropiki miweleriň şasy" ady bilen tanalýan mango, mangony ekýän esasy ýurtlar bolan Hindistan, Päkistan, Meksika, ABŞ we Awstraliýa 100-den gowrak ýurtda we sebitde ösdürilip ýetişdirilýär.Hytaýda mangony ekmek müňlerçe ýyllyk taryhy bar, ösdürilip ýetişdirildi we esasan Haýnan, Guangxi, nanunnan, Fujian, Taýwan we beýleki ýerlerde ekildi.Mangonyň daş miwesi uly, süýji we gaty.Mangoda şeker, belok we çig süýüm bar, Onda esasanam ýokary bolan A witaminiň başlangyjy karotin hem bar.Minerallar, beloklar, ýaglar we şekerler mangonyň esasy iýmitidir.

“Guangxi Homystar” miwe senagaty Hytaýda oba hojalyk önümlerini eksport ediji.Highaly ýokary hilli miweleri eksport etdikMandrin apelsinImperator Orange,aagondarha miwesi,Mango, Cantaloupe,alma we ş.m. Hytaýdan dünýä çenli.Miwe üpjünçiligi zynjyry boýunça hünärmen bolmaga borçlanýarys.Şeýle hem, ekiş masştabyny giňeldip, Guangxi we Haina welaýatynda 1,5 million inedördül metr ekiş meýdanyna ýetmek üçin 5 sany mango miwesi bilen hyzmatdaşlyk etdik..Indi mangonyň miwesini ekmekden sowuk zynjyr daşamaga çenli ähli üpjünçilik zynjyrymyz bardy.Möwsümlerde, uly partiýadaky müşderileriň islegini kanagatlandyrmak üçin, günde 200,000 kilograma mango miwesini berip biler.

Aýratynlyklary

Qualityokary hilli mango-jikme-jiklikler12
Qualityokary hilli mango-jikme-jiklikler1

1. Rak keseline garşy häzirki zaman terapiýa nukdaýnazaryndan mangoda köp mukdarda A witamini bar, şonuň üçin bu rak we rak keseline garşy täsir edýär.

2. Deriňize üns beriň Mangoda witaminleriň köpdügi sebäpli, köplenç mangony iýmek deriniň nemlenmeginde rol oýnap biler.

3. Gözüň görüş ukybyny gowulaşdyrmak Mangoda baý şeker we witamin bar, esasanam ähli miweleriň A witamini iň köp, şonuň üçin ol açyk gözleriň roluny ýerine ýetirýär.

4. Iç gatamagynyň öňüni alyň Köplenç mangony iýmek defektiň ösmegine kömek edip biler, iç gatamagynyň öňüni almak we bejermek üçin belli bir peýdasy bar.

5. Mango ýapragynyň sterilizasiýasy piýokokk, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa-ny saklap biler.Şol bir wagtyň özünde, dümew wirusyny saklamagyň täsiri hem bar.

6. Mangonyň içindäki ekspektorant we üsgülewigi ýeňilleşdirýän mangonyň glikozidini keselleri aýyrmak we üsgülewük, üsgülewük, demgysma we beýleki kesellerden dynmak kömek edýär.

7. Içegeleri we aşgazany arassalamak Mangony iýmek, hereket kesellerine we deňiz keseline belli bir antiemetiki täsir edýär.Aşaky holesterin we trigliseridler Mangoda adaty miwelerden has köp C witamini bar, we gyzdyrylan gaýtadan işlese-de, düzümi ýitmez, mangony yzygiderli iýmek bedende C witamininiň sarp edilmegini dowam etdirip biler, holesterini, trigliseridi azaldyp, amatly bolar ýürek-damar keselleriniň öňüni almak we bejermek.

Jin Huang mangosynyň we sumkasyz tapawudy

2_02
2_04

Hiliň täze prosesi

Fermerden täze miweler, täze lezzetli tagam

dsurtfg

Uly göwrümli ekiş we baglary birleşdirmek

Sanly we akylly ekiş

Täze saýlamak we başlangyç el bilen barlamak

dsurtfg

Awtomatiki barlag we goşa barlag

Gowy gaplama

Sowuk zynjyr transporty

Mangonyň dürli ölçegleri

Jinhuang mangosy ýa-da uly mangonyň ululygy

ws5eyr (6)

Medium ululygy (200-300g)

Uly ululygy (300-400g)

Super ululygy (400-600g)

Kiçijik Tainong mangosy ýa-da kiçi mangonyň ululygy

ws5eyr (3)

Adaty ýumurtganyň ululygy

Kiçijik

Orta

Uly

Equeterlik inwentar we kepillendirilen üpjünçilik

ws5eyr (13)
ws5eyr (12)
ws5eyr (12)

Awtomatiki we el bilen barlamak, hiliň kepili

ws5eyr (11)
ws5eyr (9) (1)
ws5eyr (10)

Dragon miwesini iýmegiň birnäçe usuly

ws5eyr (13)
ws5eyr (7)

Mangonyň derisi we uly çukurlar iýilýän bölegi umumy miwäniň diňe 60% -ine getirýär.100 gram mangonyň düzüminde 90,6 gram suw, 35 kkal energiýa, 0,6 gram belok, 0,2 gram ýag, 8,3 gram uglewod we 1,3 gram süýüm bar.Miwe beýleki miweler bilen deňeşdirilende, 100 gram pulpa üçin 897 mikrogram karotini öz içine alýan karotine baýdyr.Karotin A witaminiň başlangyjy hökmünde çykyş edýär -Prowitamin bedende öwrülýär we A witamini roluny oýnap biler: -Karotin A witaminiň başlangyjydyr

- Görüş öýjüklerinde fotosensiw maddalaryň bir bölegini düzýär, bedeniň garaňkylyga uýgunlaşmak ukybyny ýokarlandyrýar we gijeki körlügiň öňüni alýar.

- Öýjükleriň kadaly ösmegine we tapawutlanmagyna kömek edýär we düwünçegiň näsazlygynyň öňüni alýar.

-Epitel öýjük saglygyny saklaýar, gury deriniň we follikulýar giperplaziýanyň öňüni alýar.

Karotinoidler karotinoidler, antioksidant, antitumor we immunostimulýasiýa häsiýetleri bolan bioaktiw maddalardyr.

Mangoda 23 mg C witamini we az mukdarda B witamini, tiamin, riboflawin we nikotin, şeýle hem E witamini bar.

Mangos miweleriniň eti ýumşak we tagamly, witaminlere (C witamini, A witamini we ş.m.), Esasy yz elementleri, Selen, kalsiý, fosfor, belok, karotin we ş.m. ýaly iýmitlere baýdyr. aşgazana peýdaly hökmünde üsgülewigi, suwsuzlygy gandyrýan, diuretik, huşuňy aýyrýar.Aşgazany arassalap, iç gatamagynyň, rak keseline garşy, gözelligi saklap we ýaş saklap, ýokary gan basyşynyň we arteriosklerozyň öňüni alyp biler.

Biz siziň bilen uzak möhletli iş gatnaşyklaryny döretmek isleýäris we işiňiz we size nädip hyzmat edip boljakdygymyz barada has giňişleýin maglumat almak üçin söhbetdeşlige hoş geldiňiz.Şol bir wagtyň özünde, bu ýerde siz hakda birneme has köp zat öwrenip bilersiňiz we näme üçin müşderilerimiziň taslamalarynyň göwnejaý we tygşytly geçmegini üpjün etmek üçin ilkinji jaň edýändigimizdir.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • element bahasy
  Stil Taze
  Haryt görnüşi Mangonyň miweleri
  Reňk Altyn / Sary / Greenaşyl
  Şahadatnama ISO 9001, ISO 22000, SGS
  Baha A+
  Gelip çykan ýeri Hytaý
  Marka ady Homystar
  Model belgisi M201
  Hil A+
  Üpjünçilik döwri Iýun aýyndan sentýabr aýyna çenli.
  MOQ 20 TON ýa-da 40 'RH FCL
  Gaplamak plastik gutular ýa-da kartonlar
  Eltip bermek möhleti EXW-FOB-CIF-CFR
  Saklamak 10-15 gün (15 -25 ° C)
  40 'RH üçin gaplamak 5kg-4180 karton / 40′RF

  10kg-2212 karton / 40′RF

  Customersa-da müşderileriň talaby hökmünde gaplamak ..