Täze gyzyl Fuji alma miwesi - süýji, şireli we inçe deri

Täze Gyzyl Fuji almasy süýji, turş, gysga we şireli.Şeker, belok, kalsiý, fosfor, demir, sink, kaliý, magniý, kükürt, karotin, B1 witamini, B2 witamini, C witamini, niasin, sellýuloza we ş.m. baý bolan alma iýmek, ýadyňy we aňyňy gowulaşdyrmak üçin tapyldy.Gündelik durmuşda Täze Gyzyl Fuji almasy holesterini ortaça sarp edip, ganyň şekeriniň durnukly roluny saklap biler, şeýle hem aşgazan-içege peristaltisini ösdürip biler, iç gatamagynyň öňüni alyp biler we rak keseliniň öňüni almak we rak keseline garşy belli bir peýdalary bar.Şeýle hem, horlanmak isleýän adam, doýmak duýgusyny artdyryp we iýmit kabul edişini azaldyp biljek gyzyl Fuji almasyny hem dogry iýip biler.


Haryt maglumatlary

Parametrler

Haryt bellikleri

ares (8)

Näzik et

 

Miwe we doly beden

 

Çişikli we süýji

 

Super iýmitleniş

Önümiň ady: Red Fuji Apple

Gelip çykan ýurdy: Şanxi, Hytaý

Aýratynlygy: 18 sany / karton, 24 sany / karton

Saklamak usuly: Salkyn we gurak ýer

Gyzyl Fuji almasy, Apple eugenic ekerançylyk meýdanyndan geldi: Shaanxi luochuan, bu hem EU eksport hiliniň gelip çykyşy;Geografiki artykmaçlyklary platon gurşawy, uly temperatura tapawudy, ýokary fruktoza düzümi, çuň toprak gatlagy, ýokumly maddalara baý we Sary derýa iýmitlendiriji, Sary derýanyň suwunyň ýokarky akymlary, hapalanmaýan, iýip bolýan has ygtybarly.Şeýle hem, tebigy ekerançylyk usuly we mumsyz tebigy ekologiýa bilen ekdik, şonuň üçin tebigy we lezzetli Gyzyl Fuji almasyny ösdürip ýetişdiriň.

Haryt maglumatlary

Alma miweleriň şasy hökmünde tanalýar.1700 ýyldan gowrak ozal adamlar alma ösdürip ýetişdirip başladylar.Alma ekmegiň Hytaýda 2000 ýyldan gowrak taryhy bar we 1600 ýyl mundan ozal Hytaýda alma ekmegiň tehniki derejesi diýseň ýokary derejä ýetdi.Alma ýüzlerçe görnüşi işlenip düzüldi we takmynan üçden gowragy ösdürilip ýetişdirilýär, hersiniň aýratyn aýratynlyklary, tagamy we tagamy bar.Fuji almasy 1966-njy ýylda Hytaýa hödürlenipdi. 1980-nji ýylyň ýazynda, Oba hojalygy ministrligi Japanaponiýa baryp görmek üçin hünärmenleri guranda, Changfu 2, Qiufu 1 we Changfu 6 ýaly gowy reňkli birnäçe Fuji görnüşiniň nahallary we gyrgyçlary bardy. alma öndürýän esasy ýerleriň birnäçe synag meýdançalarynda saýlanyp girizildi we yzygiderli syn edildi we öwrenildi.Indi “Fuji” almasy Hytaýda bir million gektara golaý ösdürip ýetişdirdi, şolaryň arasynda “Shaanxi Red Fuji” ýurtda meşhur alma boldy, bütin ýurtda meşhur.

“Guangxi Homystar” miwe senagaty Hytaýda oba hojalyk önümlerini eksport ediji.Mandrin apelsin , Imperator Orange, Dragon miwesi, Mango, Cantaloupe, alma we ş.m. ýaly ýokary hilli miweleri Hytaýdan dünýä iberýäris.Miwe üpjünçiligi zynjyry boýunça hünärmen bolmaga borçlanýarys.Şeýle hem örtük masştabyny giňeldýäris we Şanxi welaýatynda 1 million inedördül metr ekiş meýdanyna ýetmek üçin 5 sany gyzyl fuji alma bilen hyzmatdaşlyk etdik.Indi gyzyl fuji alma miwelerini ekmekden sowuk zynjyr daşamak üçin tutuş üpjünçilik zynjyrymyz bardy.Möwsümlerde, uly partiýadaky müşderileriň islegini kanagatlandyrmak üçin günde 250,000 kilograma çenli gyzyl fuji alma miwelerini berip biler.

zxcxzcxz1

Aýratynlyklary

1. Gany baýlaşdyryň:
Demir kislotaly şertlerde we C witamini bolan ýagdaýynda siňdirilmelidir, şonuň üçin alma iýmek demir ýetmezçiliginiň ganazlygynyň öňüni almakda we bejermekde gowy täsir edýär.

2. Derini ideg etmek:
Alma derini gülgüne, ýumşak we elastik edip bilýän magneziýa baýdyr.

3. heartüregi gora:
Alma süýümi, pektin, antioksidantlar we ş.m. bedeniň erbet holesterini azaldyp, holesteriniň mukdaryny gowulaşdyryp biler, şonuň üçin günde bir ýa-da iki alma iýmek ýürek kesellerine aňsat däl.

4. Çig alma iç keselini, bişirilen alma içgeçmesini bejerýär:
Alma tanik kislotasyna, pektine, iýmit süýümine we beýleki ýörite maddalara baý, tanik kislotasy içege siňdirijisidir, içegäniň bölünip çykmagyny azaldyp, tabuldaky çyglylygy azaldyp biler, şeýlelik bilen antidiarrheal.Pektin "iki ýüzli", gyzdyrylmadyk pektin iç gatamagyny aýyrmak üçin tabany ýumşatmak täsirine eýe, gaýnadylan pektin konwergensiýa, antidiarreýa täsiri bilen birden üýtgedilýär.Iýmit süýümi gowşak rol oýnaýar.

5. Parahat uky:
Alma fosfor, demir we beýleki elementleri öz içine alýar, içegäniň diwary tarapyndan siňdirilmegi aňsat, beýnini, rahatlygy we uky iýmitlendirýär.Alma ysy depressiýa we depressiýa üçin ajaýyp serişdedir.Gözlegleriň açylyşy, köp ysda almanyň ysy adama iň uly psihologiki täsir edýär, psihologiki depressiýany aç-açan ýok etmegiň täsiri bar.

6. Akartmak, holesterini peseltmek:
Alma glial we yz elementi hrom, ganyň şekeriniň durnuklylygyny saklap biler, şeýle hem holesterini netijeli azaldyp biler.Çig süýümdäki alma aşgazan-içege süýreniş funksiýasyny ösdürip biler we demir, sink we beýleki yz elementlerine baý bolup, derini ýalpyldawuk edip biler, gözelligiň ýitmeginde rol oýnap biler.

Hiliň täze prosesi

Fermerden täze miweler, täze lezzetli tagam

sadas (1)

Uly ekiş we

bitewi bag dolandyryşy

Sanly we akylly ekiş

Täze saýlamak we başlangyç

el bilen barlamak

sadas (2)

Awtomatiki barlag we

goşa gözden geçirmek

Gowy gaplama

Sowuk zynjyr transporty

Öz islegiňiz üçin birnäçe alma ululygy

ares (3)
ares (1)

Gumurtganyň ululygy (35-40MM)

uly alma ululygy (70-85MM)

Equeterlik inwentar we kepillendirilen üpjünçilik

ares (2)
ares (5)

Awtomatiki we el bilen barlamak, hiliň kepili

ares (6)
ares (10)
ares (4)
ares (7)

ýapyşmak

Köpük tor

Galyň karton

Alma iýmegiň birnäçe usuly

ares (12)

“Red Fuji Apple” diňe bir aşgazandan toksinleri siňdirip, bedenden ýok edilmegine kömek edýän pektine baýdyr, zeper ýeten aşgazan mukozasyny bejerýär we aşgazany iýmitlendirýär.Garny gowşak adamlar almany suwda gaýnadandan soň iýip bilerler, hatda garny gowşak adamlar hem köp iýip bilerler.

Red Fuji Apple hem akylly miwedir we saglyk lukmany hökmünde abraý gazandyrýar.“Red Fuji Apple” düwünçegiň beýniniň ösmegi üçin peýdaly we çagalarda beýniniň ösmegine kömek edip, has akylly edip biljek dürli iýmitlere baýdyr.Şeýle hem göwreli enäniň bedeniniň immunitetini güýçlendirip, göwrelilik döwründe ene kesellerini azaldyp biler.Mundan başga-da, “Red Fuji Apple” göwrelilik döwründe iç gatamagy we ertir kesellerini aýyrýar we çaganyň derisini ak, ýumşak we gül ýaly edýär.

Biz siziň bilen uzak möhletli iş gatnaşyklaryny döretmek isleýäris we işiňiz we size nädip hyzmat edip boljakdygymyz barada has giňişleýin maglumat almak üçin söhbetdeşlige hoş geldiňiz.Şol bir wagtyň özünde, bu ýerde siz hakda birneme has köp zat öwrenip bilersiňiz we näme üçin müşderilerimiziň taslamalarynyň göwnejaý we tygşytly geçmegini üpjün etmek üçin ilkinji jaň edýändigimizdir.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • element bahasy
  Stil Taze
  Haryt görnüşi Red Fuji Apple
  Görnüşi Apple
  Reňk Gyzyl
  Şahadatnama ISO 9001, ISO 22000, SGS
  Baha A+
  Ölçegi (sm) 6- 9.5CM
  Gelip çykan ýeri Şanxi, Hytaý
  Marka ady Homystar ýa-da OEM
  Model belgisi A201
  Üpjünçilik döwri Iýun aýyndan dekabr aýyna çenli.
  MOQ 20 TON / 1 x 40 ′ RH FCL
  Gaplamak plastik gutular ýa-da kartonlar
  Eltip bermegiň wagty Goýum alandan 10 gün soň
  Eltip bermek EXW-FOB-CIF-CFR
  Saklamak 90 güne çenli (-1.0-1.0 ° C)

  40 'RH üçin gaplamak

  4Kg karton 5280 multfilm / 40'RH10Kg karton 2212 karton / 40'RH

  15Kg karton 1470Karton / 40'RH

  18Kg karton 1264 Multfilm / 40'RH

  20Kg karton 1106Karton / 40'RH

  Customersa-da müşderileriň talaby hökmünde gaplamak ..