Täze parlak muskat ýaşyl üzüm - süýji, şireli, çişik we gülli ysly

Taze şöhle saçýan muskat ýaşyl üzüm gysga we şireli, süýji we lezzetli, şeýle hem ajaýyp.Gül we süýt hoşboý ysynyň utgaşmasy bilen ajaýyp iýmit hilidir.Güneşli gül üzüminiň ýokary hilli inçe tohumsyz deri bilen örän süýji bolýar we derisini derrew iýip bolýar.


Haryt maglumatlary

Parametrler

Haryt bellikleri

65

Süýji we şireli

Gül hoşboý ysy 

20% süýji tebigy we arassa 

Inçe deri we galyň et 

Bitewi we dolylyk

Önümiň ady: Güneşli gül üzümleri ýa-da parlak muskat üzümleri

Gelip çykan ýurdy: Guangxi, Hytaý

Aýratynlygy: 4KG / karton, 7KG / karton

Saklamak usuly: Salkyn we gurak ýer

1_02

Taze şöhle saçýan gök üzüm B witaminlerine, C witamine, P witamine, kalsiý, fosfor, kaliý, demir we adam bedeni tarapyndan talap edilýän dürli aminokislotalara baýdyr.Esasanam glýukoza, organiki däl duz, B12 witamini.Köplenç iýmek oňat beýnini oýnap biler, neýrasteniýany bejermäge we ýeňilleşdirip biler, bu hem ukynyň hilini ýokarlandyryp biler.Bu aralykda, üzüm çakyry az alkogolly içgidir, on görnüşli aminokislotalary we baý B12 witaminini we P witamini, has süýji, ýyly, reňk gözelligi, gowy "serhoş", oýanmak aňsat, iýmitlendiriji we beýleki aýratynlyklary öz içine alýar. az mukdarda içmek myşsalary gowşadýar we gan aýlanyşyny, işdä dalaklaryny, iýmit siňdiriş, güýçlendiriji we beýleki täsirleri güýçlendirýär.

“Shine muscat” ýaşyl üzüm altyn ekerançylyk meýdanyndan geldi: demirgazyk giňişligi 23 dereje;Bu meýdanyň içinde ýeterlik ýagtylyk we yssy, gowy gün şöhlesi we bol ýagyş bardy.Üzümde gün näçe uzak şöhle saçsa, iýmitlenmegi we süýjüligi ýokarlandyrýan fotosintez üçin şonça gowy.Topragyň PH-si 5,8-den 7,8 aralygynda.Galyň toprak üzüm suwunyň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin köp suw saklap bilýär.Topragyň PH toprak dökünlerini deňleşdirip, üzüm üçin deňagramly iýmitleri üpjün edip biler.“Shine” muskat ýaşyl üzümini tebigy organiki dökünler bilen ekdik, süýji we lezzetli ýaşyl üzümi ösdürip ýetişdirýän dag çeşmesi ýok.

Haryt maglumatlary

“Shine muscat” ýaşyl üzüm Japanaponiýanyň Okaýama prefekturasynda dörän dürli görnüşdir.Näzik tagamy we baý miwesi we ýokary bahasy sebäpli "Üzümiň Hermesi" we "Üzümiň Maotaý şeraby" diýlip atlandyrylýar.

“Shine muscat” ýaşyl üzümi Hytaýda 2010-njy ýylda hödürlenipdi we köp ýerlerde giňden ekilipdi, ýöne 2015-nji ýyla çenli beýle giňden görnenokdy. Birnäçe ýyl bäri “Shine muscat” ýaşyl üzümi ösmekden has aňsat we öndürijilikli boldy. uzak aralyk satuwlary üçin has amatly edip, ägirt uly depeler.“Shine muscat” ýaşyl üzümiň başga üzüm bilen bäsleşip bilmejek özboluşly ukyby bar.Doly bişenlerinde, miweleri döwmän ýa-da ýykylman, bir aýdan gowrak wagtlap agaja asylyp bilýärler, daýhanlara satmak üçin aňsat pursat berýär.

“Guangxi Homystar” miwe senagaty Hytaýda oba hojalyk önümlerini eksport ediji.Mandrin apelsin , Imperator Orange, Dragon miwesi, Mango, Cantaloupe, alma, greengrape we ş.m. ýaly ýokary hilli miweleri Hytaýdan dünýä eksport edýäris.Miwe üpjünçiligi zynjyry boýunça hünärmen bolmaga borçlanýarys.Şeýle hem örtük masştabyny giňeldýäris we Guangxi welaýatynda 1 million inedördül metr ekiş meýdanyna ýetmek üçin 6 sany ýalpyldawuk muskat ýaşyl üzüm bilen hyzmatdaşlyk etdik.Indi parlak muskat ýaşyl üzüm miwelerini ekmekden sowuk zynjyr daşamak üçin tutuş üpjünçilik zynjyrymyz bardy.Möwsümlerde, uly partiýadaky müşderileriň islegini kanagatlandyrmak üçin, günde 200,000 kilograma çenli parlak muskat ýaşyl üzüm miwelerini berip biler.

Taze-Parlak-muskat-ýaşyl-üzüm-Süýji-jikme-jiklikler1
Taze-Parlak-muskat-ýaşyl-üzüm-Süýji-jikme-jiklikler2
27
62
sezydh (12)

Aýratynlyklary

1. Kesellere garşylyk we bakteriýalar
Parlak muskat ýaşyl üzümde wiruslar ýa-da bakteriýalardaky beloklar bilen birleşip, kesellere ýokaşmak ukybyny ýitirip biljek tebigy polifenol bar.“Shine muscat” ýaşyl üzüm, gepatit wirusyny we poliwirusy öldürmekde has täsirli.

2. Düwnük keseliniň öňüni almak we rak keseline garşy
“Shine muscat” ýaşyl üzüminde resveratrol diýilýän himiki madda bar, adaty öýjük rakynyň öňüni alyp biler we zyýanly öýjükleriň köpelmeginiň öňüni alyp biler, şonuň üçin “Shine” muskat ýaşyl üzümi rak keseline we rak keseline garşy güýçli işleýär;Responsöne jogapkärli ensiklopedik hökmünde resveratrol derisinde has köp.

3. Ganazlyga garşy
Parlak muskat ýaşyl üzümde zyýanly ganazlyga garşy göreşip bilýän B12 witamini bar, esasanam fermentlenen ýaşyl üzümden deri bilen öndürilen gyzyl çakyr, litrinde takmynan 12-15 mg B12 witamini bar.Şoňa laýyklykda köplenç klaret içiň, zyýanly ganazlygy, ganazlygy ýa-da gaz gemopeniýasyny bejermek üçin peýdaly boluň.

4. Aşgazan kislotasyny we öt haltasyny azaltmak
Häzirki zaman farmakologiki gözlegler, parlak muskat ýaşyl üzümde P witaminiň bardygyny subut etdi, ýaşyl kişmiş tohumy ýagy 15 gram agyz aşgazan kislotasynyň zäherliligini peseldip biler, 12 gram agyz öt haltasynyň täsirini gazanyp biler, şonuň üçin parlak muskat ýaşyl üzüm gastrit, enterit we bejerip biler. gusmak.

5. Ateroskleroza garşy
Şerap, LDL derejesini peseltmek bilen plazma HDL derejesini ýokarlandyrýandygy anyklandy.Pes dykyzlykly lipoprotein aterosklerozyň döremegine sebäp bolup biler we ýokary dykyzlykly lipoprotein diňe bir aterosklerozyň döremegine sebäp bolman, eýsem aterosklerozyň täsirine hem eýe.Şonuň üçin parlak muskat ýaşyl üzümi iýmek köplenç koronar ýürek kesellerinden döreýän ölümi azaldyp biler.Şol bir wagtyň özünde, gök kişmişde kaliýiň köp mukdary bar, bu bedene kalsiý ýygnamaga, böwrekleriň işlemegine we ýürek urgularynyň sanyny sazlamaga kömek edip biler.

6. Toniki we tolgundyryjy beýni nerwidir
Parlak muskat ýaşyl üzüm miwesi, glýukoza, organiki kislotalara, aminokislotalara, witamin düzümine baý, beýni nerwine peýdaly we tolgundyryjy bolup biler.Bu aralykda, neýrasteniýany bejermekde belli bir täsir edýär we aşa ýadawlygy ýok edýär.

4_01

Hiliň täze prosesi

Fermerden täze miweler, täze lezzetli tagam

srged (2)

Uly göwrümli ekiş we baglary birleşdirmek

Sanly we akylly ekiş

Täze saýlamak we başlangyç el bilen barlamak

srged (1)

Awtomatiki barlag we goşa barlag

Gowy gaplama

Sowuk zynjyr transporty

Dürli mandarin mämişi miwesi

AgramMysal

Kiçiululygy

Uly ululyk

sezydh (1)

6g / PC

6g-10g / PC

8g -12 g / PC

Equeterlik inwentar we kepillendirilen üpjünçilik

sezydh (4)
sezydh (8)

Awtomatiki we el bilen barlamak, hiliň kepili

sezydh (6)
sezydh (2)
sezydh (7)
sezydh (11)

Sahnalaryň dürli görnüşleri, süýji tagam, hemişe höwes

sezydh (3)

Üzümlere ýokumly baý täsiri bolan "miweleriň aspirini" hem diýilýär.

1, Aspiriniň ýürek-damar we serebrowaskulýar kesellerini bejermekdigini hemmeler bilýär.Üzüm ýürek-damar we serebrowaskulýar keselleriniň öňüni almak üçin "gowy derman", ýöne ajy tagamly däl.Holesterin nyşanlarynyň döremeginiň öňüni alýar.

2. sagdyn iýmit Üzümiň hemmesi birneme turşudyr we miwesinde bolanda tomsuň ahyry we yssy entek peselmedi, şonuň üçin köp adamyň işdäsi ýok, şonuň üçin süýji we turş üzüm bilen oýnap bilerler saglygy gowulaşdyrmakda Iýmit peýdalary.

3. Üzüm beriji üzüm glýukoza baý, adam bedeni tarapyndan aňsatlyk bilen siňdirilip, beýniniň ýaşaýşyny çalt dikeltmek üçin beýnini zerur energiýa bilen üpjün edýär.Şol bir wagtyň özünde üzümde has köp aminokislotalar bar, nerwleri gowy gyjyndyrýar, bedene gowşan nerwleri kadalaşdyrmaga kömek edýär we aňy täzelemegiň täsirli usulydyr.

4, horlanmak.Alma semremek isleýänler üçin ilkinji seçimdir, sebäbi 100 gr üçin 53 kkal bar.Üzüm kaloriýada az, 100 g üçin bary-ýogy 45 kkal.Üzümiň derisi hem derini owadanlaşdyryjy täsir edýär, şonuň üçin hem horlanmak, hem gözellik bolup, iki guşy bir daş bilen öldürýär.

Taze şöhle saçýan muskat ýaşyl üzüm gysga we şireli, süýji we lezzetli, şeýle hem ajaýyp.Gül we süýt hoşboý ysynyň utgaşmasy bilen ajaýyp iýmit hilidir.Güneşli gül üzüminiň ýokary hilli inçe tohumsyz deri bilen örän süýji bolýar we derisini derrew iýip bolýar. 

Biz siziň bilen uzak möhletli iş gatnaşyklaryny döretmek isleýäris we işiňiz we size nädip hyzmat edip boljakdygymyz barada has giňişleýin maglumat almak üçin söhbetdeşlige hoş geldiňiz.Şol bir wagtyň özünde, bu ýerde siz hakda birneme has köp zat öwrenip bilersiňiz we näme üçin müşderilerimiziň taslamalarynyň göwnejaý we tygşytly geçmegini üpjün etmek üçin ilkinji jaň edýändigimizdir.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • element bahasy
  Stil Taze
  Haryt görnüşi Muskat ýaşyl üzümi şöhle saçyň
  Görnüşi Üzüm
  Reňk Greenaşyl
  Şahadatnama ISO 9001, ISO 22000, SGS
  Baha A+
  Kämillik 95%
  Ölçegi (mm) 24MM- 28MM
  Gelip çykan ýeri Hytaý
  Marka ady Homystar
  Model belgisi G201
  Üpjünçilik döwri Aprel aýyndan dekabr aýyna çenli.
  MOQ 20 TON
  Gaplamak plastik gutular ýa-da kartonlar
  Eltip bermegiň wagty 10 gün
  Eltip bermek EXW-FOB-CIF-CFR
  Saklamak 3-7 gün (0 -4 ° C)
  40 'RH üçin gaplamak 4kg-3600 karton / 40′RF7kg-2848 karton / 40′RF

  Customersa-da müşderileriň talaby hökmünde gaplamak ..