Täze gar armut miwesi - süýji, tagamly, şireli we inçe deri we doly et

Täze gar armut süýji we sowuk, düzüminde malik kislotasy, limon kislotasy, B1 witamini, B2, C, karotin we ş.m. bar, suwuklyk öndürmek, guraklygy nemlendirmek, ýylylygy arassalamak we flegmany azaltmak, esasanam güýz sarp etmek üçin amatlydyr. .Häzirki zaman lukmançylyk gözlegleri gar armutynyň öýkenini arassalaýandygyny we guraklygy, üsgülewigi, çişmegi, gan we myşsany iýmitlendirýändigini subut etdi.Şonuň üçin ýiti trakeit we ýokarky dem alyş ýollary ýokaşan näsaglar üçin gury bokurdak, gijilewük, agyry, gykylyk, çişme galyňlygy, iç gatamagy, peşew gyzyllygy gowy täsir edýär.Gar armut gan basyşyny peseltmäge we wajyp mazmuny doldurmaga we ýylylygy aýyrmaga täsir edýär, gipertenziýaly, gepatitli, bagyr sirrozynyň hassasy gowy täsir etmek üçin köplenç gar armutyny iýýär.Gar armutyny çig iýip, buglap iýip, çorbalara we çorba edip bolýar.


Haryt maglumatlary

Parametrler

Haryt bellikleri

suthr (2)

Süýji we şireli

 

Näzik et

 

Inçe deri we galyň et

 

Iýmitleniş peýdasyna baý

Önümiň ady: Täç armut

Gelip çykan ýurdy: Hebei, Hytaý

Aýratynlygy: 4KG / karton, 10KG / karton, 18KG / karton,

Saklamak usuly: Salkyn we gaçybatalga

suthr (1)
suthr (3)
suthr (4)
suthr (6)

Süýji we şireli

 

Inçe deri we inçe et

 

Gysga, süýji we şireli

 

Miwe doly görnüşi we ýokumly

Önümiň ady: Ya Pear

Gelip çykan ýurdy: Hebei, Hytaý

Aýratynlygy: 4KG / karton, 10KG / karton, 18KG / karton,

Saklamak usuly: Salkyn we gaçybatalga

suthr (7)
suthr (8)
suthr (9)

Armut miweleriniň iki görnüşi bardy: Crown Pear we Ya Pear.Olaryň esasy tapawudy: tagamy başga, reňkiniň görnüşi başga, görnüşi başga.Täç armutynyň görnüşi ýumurtga bolup, ördek armutynyň görnüşi sapakda birneme görkezilýär.Täç armutynyň daşky görnüşi sary, görnüşi sferik miwäniň ýüzüne meňzeýär, ördek armutynyň daşky görnüşi sary-ýaşyl.Täç armutyň eti näzik, girelgesi şireli, garyndysy ýok, tagamy süýji, gaty ýiti, ajaýyp tagamly;armut armut halaýan miwedir, sebäbi daşky görnüşi ördek kellesine has meňzeýär;armut armutynyň tagamy süýji we ýumşak, şireli, eti hem näzik, ýadrosy kiçi, girelgesi ortaça süýji we turşudyr.Täç armut we Ya armut iýmek usuly meňzeş, ony göni iýip bilersiňiz, gaýnadyp bilersiňiz we ş.m.

Täç armut we Ya armut.Tebigy ekerançylyk sebitlerinden gelip çykypdyr: Hebeý welaýaty, Geografiki artykmaçlyklary platon gurşawy, uly temperatura tapawudy, ýokary fruktoza düzümi, çuň toprak gatlagy, ýokumly maddalara baý we Sary derýa iýmitlendiriji, Sary derýanyň suwunyň ýokarky akymlary, hapalanmaz, iýip bolýan has ygtybarly.Şeýle hem, tebigy ekerançylyk usuly we mumdan erkin ekologiýa ekdik, şonuň üçin tebigy we lezzetli Crown Pear we Ya Pear ösdürip ýetişdiriň.

 

Haryt maglumatlary

Gar armut, gündelik durmuşymyzda köplenç görýän miwedir.Şiräniň düzümine örän baý, çig we tagamly, şeýle hem ýokumlylygy gaty baý we Hytaýda ekiş meýdany alma boýunça ikinji ýerde durýar.Mundan başga-da, armutyň taryhy hem gaty uzyn, iň irki döwürleri 2000 ýyl gowrak mundan ozal gözläp bolýar, gadymy döwürlerde imperatoryň hormatyna ulanylýar.Armutyň iň irki ösýän ýeri Siçuan welaýatynda ýerleşýär, ýöne armut önümçiliginiň köp jemlenen welaýatlary bolan Hebei, Şandong, Şanxi we ş.m. ýaly käbir ýerler hem bar.

2500 ýyl ozal ekerançylyk taryhy bolan Weinan, Puçeng okrugy."Gar armut, Pucheng okrugy tarapyndan onýyllyklaryň dowamynda ösdürilip ýetişdirilenden soň meşhur dangshansu armut bilen tanyşdyrylan we ösdürilip ýetişdirilýän oňat görnüşdir. Ekiş meýdany 167 million inedördül metre ýetdi; belentlik, ýagtylyk we yssy, temperatura we ygalyň altyn utgaşmasy tebigatyň ekiş şertleri ýaly gar armutyny ýyly we rahatlandyrýar.

“Guangxi Homystar” miwe senagaty Hytaýda oba hojalyk önümlerini üpjün edijilerdir.Mandrin apelsin , Imperator Orange, Pitaya, Mango, Cantaloup, alma, gar armut we ş.m. ýaly ýokary hilli miweleri Hytaýdan dünýä iberýäris.Miwe üpjünçiligi zynjyry boýunça hünärmen bolmaga borçlanýarys.Şeýle hem örtük masştabyny giňeldýäris we Şanxi welaýatynda 1 million inedördül metr ekiş meýdanyna ýetmek üçin 3 sany gar armut bilen hyzmatdaşlyk etdik.Indi gar armut miwelerini ekmekden sowuk zynjyr daşamaga çenli ähli üpjünçilik zynjyrymyz bardy.Möwsümlerde, uly partiýadaky müşderileriň islegini kanagatlandyrmak üçin, günde 100,000 kilograma çenli gar armut miwelerini berip biler.

gar-armut-jikme-jiklik1
gar-armut-jikme-jiklik2

Aýratynlyklary

1. Gan basyşynyň pes bolmagy:
Gar armut B witaminlerine baý, ýüregi gorap, ýadawlygy azaldyp, ýürek myşsasynyň ýaşaýyş güýjüni ýokarlandyryp, gan basyşyny peseldip biler.

2. Bokurdagy gora:
Gar armutda şeker we tanik kislotasy we üsgülewigi ýok edip bilýän beýleki komponentler bar, bokurdagy gorap saklamak täsiri bar.

3. Bagry gora:
Gar armutynda köp uglewod maddalary we dürli witaminler bar, bu adam bedenine siňdirilmegi aňsat, işdäňi güýçlendirýär, bagyr goragyny güýçlendirýär.

4. Baş aýlanmagy gowulaşdyrmak:
Gar armut salkyn we ýylylygyň sedasiýasyny arassalap biler, yzygiderli iýmek gan basyşyny kadaly ýagdaýa getirip biler, baş aýlanmagyny we beýleki alamatlary gowulaşdyryp biler.

5. Rak we rak keseliniň öňüni almak:
Gar armutyny yzygiderli iýmek aterosklerozyň öňüni alyp biler, kanserogen azot kislotasynyň emele gelmeginiň öňüni alyp biler we şeýlelik bilen rak we rak keseliniň öňüni alyp biler.

6. Iýmit siňdirişe kömek:
Gar armut, iýmit siňdiriş we içege hereketlerine kömek edýän pektin köpdür.

Hiliň täze prosesi

Fermerden täze miweler, täze lezzetli tagam

zxcxzcx

Uly ekiş we

bitewi bag dolandyryşy

Sanly we akylly ekiş

Täze saýlamak we başlangyç

el bilen barlamak

ASDadz

Awtomatiki barlag we

goşa gözden geçirmek

Gowy gaplama

Sowuk zynjyr transporty

Equeterlik inwentar we kepillendirilen üpjünçilik

suthr (8)
suthr (1)
suthr (2)

Awtomatiki we el bilen barlamak, hiliň kepili

suthr (6)
suthr (5)
suthr (3)

Dragon miwesini iýmegiň birnäçe usuly

suthr (5)

Adaty hytaý lukmançylygy armutyň tagamynyň süýji, birneme turş, salkyn we zäherli däl, süýji we sowadyjy öýkenleri, içegeleri ýok etmek, suwsuzlygy iýmitlendirmek, suwsuzlygy aýyrmak, döwülen bokurdagy köşeşdirmek, bokurdagy nemlendirmek, terbiýelemek we weýran etmek diýip hasaplaýar.ýanmak, krem ​​şöhleleri we beýleki täsirler.

Täze armut süýji we sowuk bolup, düzüminde malik kislotasy, limon kislotasy, B1 witamini, B2, C, karotin we başgalar bar. Suwuklyk öndürmek, guraklygy nemlendirmek, ýylylygy arassalamak we flegmany azaltmak, esasanam güýz sarp etmek üçin amatly.

Gyzyl ýürek aagondarha miwesiniň bir artykmaçlygy, ak ýürek gyzyl aagondarha miwesinden has ýokary süýjülikdir.

Biz siziň bilen uzak möhletli iş gatnaşyklaryny döretmek isleýäris we işiňiz we size nädip hyzmat edip boljakdygymyz barada has giňişleýin maglumat almak üçin söhbetdeşlige hoş geldiňiz.Şol bir wagtyň özünde, bu ýerde siz hakda birneme has köp zat öwrenip bilersiňiz we näme üçin müşderilerimiziň taslamalarynyň göwnejaý we tygşytly geçmegini üpjün etmek üçin ilkinji jaň edýändigimizdir.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • element bahasy
  Stil Taze
  Haryt görnüşi Täç armut we Ya armut
  Görnüşi Armut
  Reňk Sary
  Şahadatnama ISO 9001, ISO 22000, SGS
  Baha A+
  Kämillik 95%
  Ölçegi (sm) 6- 8CM
  Gelip çykan ýeri Hytaý
  Marka ady Homystar
  Model belgisi S201
  Üpjünçilik döwri Awgust aýyndan dekabr aýyna çenli.
  MOQ 24 TON
  Gaplamak plastik gutular ýa-da kartonlar
  Eltip bermegiň wagty 10 gün
  Eltip bermek EXW-FOB-CIF-CFR
  Saklamak 90 güne çenli (0-3.0 ° C)

  40 'RH üçin gaplamak

  4kg-1280 karton / 40′RF
  9kg-2345 karton / 40′RF
  10kg-2212 karton / 40′RF
  18kg-1280 karton / 40′RF

  Customersa-da müşderileriň talaby hökmünde gaplamak ..