Birinji çärýek üçin söweşýän Homystar indiki möwsüme taýýarlanýar

Birinji çärýek üçin söweşýän Homystar indiki möwsüme taýýarlanýar

 

Häzirki wagtda bu mandarin mämişi möwsümidir, fewral aýyndan bäri Homystar kompaniýasy mandarin apelsin satyn almagyň iň ýokary döwrüni başlady.Homystaryň mandarin apelsin bagynyň düýbüne ýöremek, göz öňünde tutulýan zat, şahada dykylan sary mandarin mämişi, işgärler miwäni ýygnamak üçin bagda yzly-yzyna gidýärler we miwe çarçuwasy mandarin apelsin bilen doldurylýar; .“Homystar” mandarin apelsininiň ortaça şeker derejesiniň 18 dereje ýetýändigi, adamlaryň arasynda gaty meşhurdygy habar berildi.

Birinji çärýek üçin söweşýän Homystar indiki möwsüme taýýarlanýar1

 

Planylyň meýilnamasy ýazda, ýylyň gowy görnüşi bolsa bahar sürüminde.Bahar ekişine taýýarlygyň esasy döwri, “Homystar” işçileri oba hojalygynyň wagtyny ýaz sitrusynyň dolandyrylyşyna düşünmek, sitrus miweli agaçlary açyk ýaprak, dökünlemek, ýylyň durnukly hasyly we girdejisi üçin berk binýat üçin ulanýarlar.“Homystar” bag bagynda mikrotilleriň günde takmynan 50 gektar iş bitirip, günde müňlerçe dollar tygşytlap biljekdigi, adaty usul bilen birnäçe gezek gowulandyrmagyň netijeliligi, diňe el bilen tohumlandyrmagyň pes netijeliligi meselesini çözmek üçin däl, ýokary zähmet çykdajylary, şeýle hem sitrus miweli agaçlaryň häzirki tohumlandyrylyşyny netijeli tamamlamak üçin çärýek söweşi üçin “çalt öňe” düwmesini basdy, bu birinji çärýek üçin çalt öňe geçmek düwmesidir.

Birinji çärýek üçin söweşýän Homystar indiki möwsüme taýýarlanýar2

 

Şol bir wagtyň özünde, Homystar kompaniýasy sitrus tehnologiýasy boýunça hünärmenleri ösdürip ýetişdirýänleriň köpüsiniň ylmy ekişini we dolandyryş derejesini ýokarlandyrmak üçin “sitrus bahary dolandyryş tehnologiýasy” boýunça okuw sapaklaryny geçirmek üçin Homystar bag bazasyna baryp görmäge çagyrdy.

Tehniki işgärler synp otagynda mandarin apelsin senagatynyň geljegi, ekiş tehnologiýasynyň ösüşi we mandarin mämişi sary aagondarha keseliniň öňüni almak we oňa gözegçilik etmek barada jikme-jik düşündirdiler;“Homystar sitrus” bazasynda, dürli agaç şertleri bolan mandarin mämişi saýlap, Homystar işgärlerine meýdanda kynçylyklary gözlemäge we “ýeke-ýekeden” jogap bermäge mümkinçilik berýän, tehniki işgärler mandarin apelsinini hakykatdanam getirýärler. ýokary hilli ösdürip ýetişdirmek, Homystar üçin mandarin apelsin senagatyny ösdürmek üçin gowy ylmy we tehnologiki goldaw berýän we kompaniýanyň sitrus pudagynyň sagdyn we hoşniýetli ösmegine uly ähmiýet berýän ekerançylara iberildi.

Habarlar Homystar miwesinden geldi, has giňişleýin maglumat, web sahypasyna giriň:www.cn-homystar.com, habarlaşmak üçin maglumatlar:sales@cn-homystar.com, Telefon : 0086 7715861665.


Iş wagty: Mart-08-2023