“Homystar” birinji derejeli azyk kärhanalarynyň gurluşygyny öňe sürýär we berk ädimler ädýär

o1
Homystar kompaniýasy ýakynda 2023-nji ýyldaky ösüş meýilnamalaşdyryş ýygnagyny geçirdi, şol bir wagtyň özünde kompaniýanyň iş ýagdaýynyň birinji çärýegini jemledi;Ykdysady işiň häzirki ýagdaýy ýokarda durnukly, gazanylan üstünlik ykrar edilmäge mynasypdyr, indiki geljekde “durnukly üç güýçli üç giňeltmek üç integrasiýa” ösüş strategiýasyna üns bermegi dowam etdirer, taslamany şa hökmünde ýerine ýetirer, “ çalt ele alyň, amaly işe jogapkär boluň we ilkinji “göreş” duruşyna, ýylyň dowamynda durnukly ykdysady ösüş üçin berk binýata çalyşyň, “Homystar” toparyna guýy gurmak maksadynyň birinji tapgyryna ýetmegine kömek etmek üçin “tizlenme” - belli birinji derejeli azyk kärhanalary.
o2
Gatnaşanlar ilki bilen strategiýany talap etmek, patyşa hökmünde taslamany dowam etdirmek, içerki güýç we daşarky giňeltmek “üç tutanýerlilik”, “Homystar Group” belli birinji derejeli azyk kärhanasynyň prototipini gurmak üçin netijeleriň aýdyň boljakdygy barada biragyzdan ylalaşdylar.
Ilki bilen strategiýany ýerine ýetiriň
Uzakda bolmak üçin çuňňur pikir ediň, meýilleşdiriň we soňrak hereket ediň.Birinji derejeli azyk kärhanalarynyň täze syýahatyna başlaň, ilki bilen strategiýany berjaý etmeli, birinji derejeli azyk kärhanalaryny “ýokary derejeli dizaýn”;deslapky amaly tejribäni çynlakaý jemläň, ilkinji başarnykly adamlary ösdüriň, möhüm ösüş nokatlaryny öndürýän kärhanalary, potensial nokat kärhanalaryny esasy öňe gidişligi emele getirmek üçin täze mehanizmiň işlenip düzülmeginde öňdebaryjy bolmagyny goldaň;.
Şol bir wagtyň özünde, “Homystar” ýumruk önümlerini döretmek üçin bazanyň gurluşygyny güýçlendiriň.“Homystar” kompaniýasy bu ýyl üzüm, kumukat, limon, greýpfrut we beýleki senagat masştabyny goşmak bilen giňelmegi we giňelmegi utgaşdyrmak üçin 3000 mu-dan gowrak täze ýörite azyk bazasyny, golçur kärhanalaryny we bagçylyk bazasyny gurmak we giňeltmek üçin öndürýär.

o2

Taslama şa hökmünde ýapyşyň
Taslamanyň gurluşygyny güýçlendirmek we ösüş nokatlaryny we potensial nokatlary ösdürmegi talap ediň.Taslama şa hökmünde, hakyky ýagdaý bilen utgaşyp, esasy taslamanyň gurluşygyny dynç alman düşüniň;Üýtgedip gurmak we döwrebaplaşdyrmak, güýçli zynjyr, bazar ösüşi, platforma gurluşygy, “bäş sany uly söweş” markasy bilen göreşmek üçin ähli tagallalary ediň.
Biderek we netijesiz çeşmeleriň janlanmagyny çaltlaşdyrmak üçin birnäçe çäräni ýerine ýetiriň.3000 gektardan gowrak suw baýlygyny “gury suwa” has-da janlandyryň, fermanyň ýer şertnamalaryny, kärende işlerini hasam standartlaşdyryň, şeýle hem daş-töweregindäki boşlugy ulanyp, miwe we gök önümleri hasyldan soňky gaýtadan işlemek merkeziniň sortlaşdyryş liniýasyndan doly peýdalanyň. oba adamlary arassalamak, sortlamak hyzmatlaryny bermek, täze girdeji getirýän kanallary ösdürmek üçin.Bazaryň ösüşi, platforma gurluşygy, ýokary derejeli üç sany söweş meýdany ajaýyp netijeler bilen ýakynlaşýar.

o3

Taslama şa hökmünde ýapyşyň
Taslamanyň gurluşygyny güýçlendirmek we ösüş nokatlaryny we potensial nokatlary ösdürmegi talap ediň.Taslama şa hökmünde, hakyky ýagdaý bilen utgaşyp, esasy taslamanyň gurluşygyny dynç alman düşüniň;Üýtgedip gurmak we döwrebaplaşdyrmak, güýçli zynjyr, bazar ösüşi, platforma gurluşygy, “bäş sany uly söweş” markasy bilen göreşmek üçin ähli tagallalary ediň.
Biderek we netijesiz çeşmeleriň janlanmagyny çaltlaşdyrmak üçin birnäçe çäräni ýerine ýetiriň.3000 gektardan gowrak suw baýlygyny “gury suwa” has-da janlandyryň, fermanyň ýer şertnamalaryny, kärende işlerini hasam standartlaşdyryň, şeýle hem daş-töweregindäki boşlugy ulanyp, miwe we gök önümleri hasyldan soňky gaýtadan işlemek merkeziniň sortlaşdyryş liniýasyndan doly peýdalanyň. oba adamlary arassalamak, sortlamak hyzmatlaryny bermek, täze girdeji getirýän kanallary ösdürmek üçin.Bazaryň ösüşi, platforma gurluşygy, ýokary derejeli üç sany söweş meýdany ajaýyp netijeler bilen ýakynlaşýar.
o4

Içki güýji we daşarky giňelmegi talap ediň
“Içerki güýç we daşarky giňeliş” “Homystar” topary üçin birinji derejeli azyk kärhanasynyň gurluşygyny çaltlaşdyrmak üçin möhüm iş ýörelgesidir.“Içerki güýç” arkaly içerki güýjümizi optimizirleýäris we üýtgedip gurýarys, guramaçylyk ulgamymyzy düýpgöter birleşdirýäris we täze kärhanalary we täze nagyşlary ösdürmäge üns berýäris we “içerki güýçde” berk ädimler edýäris.
“Daşarky“ dostlar toparyny ”giňeldiň we ýokary hilli ösüş bilen täze işiň täze nusgasyny emele getiriň.Marketing ulgamyny kämilleşdiriň we gowy bazar ösüş söweşi bilen göreşiň.Daşary ýurt bazarlaryny ösdürmegi, “Homystar” brendini mahabatlandyrmagy güýçlendiriň we şol bir wagtyň özünde “Homystar” brendini oýnamak üçin Homystar-a degişli logistika we ammar ulgamyny dörediň.
“Homystar” özgertmeleri çuňlaşdyrmagy we belli birinji derejeli azyk kärhanasyny gurmagy çaltlaşdyrmagy dowam etdirer;annualyllyk esasy wezipelere we maksatlara dynç almazdan gözegçilik ediň we paýtagt Guangxi şäheriniň azyk senagatynda belli kärhana gurmak maksadyna birleşdiriň.
 
Habarlar Homystar miwesinden geldi, has giňişleýin maglumat, web sahypasyna giriň:www.cn-homystar.com, habarlaşmak üçin maglumatlar:sales@cn-homystar.com, Telefon : 0086 7715861665.
 

 

 

 

 


Iş wagty: 14-nji mart -2023