Homystar mandarin apelsin (Wokan hem diýilýär) ikisi hem gowy ýygnalýar we web ýaýlymy arkaly däli satylýar

webcast1

Gurakçylykdan ejir çeken bu ýyl miwe agaçlaryny öndürmek çynlakaý kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýar.“Gurakçylyga” jogap hökmünde,Homystar Mandarin apelsinbaza akylly suw we dökün toplumlaýyn suwaryş desgalaryny ulanýar we dolandyryşy yzygiderli güýçlendirýärMandarin apelsinsagdyn ösüp, güne ýetip bilýär, geljegi uly hasyl sahnasyny görkezýär.

Minerala baý toprak, ýumşak howa, gün şöhlesiniň ýeterlik bolmagy, gije bilen gündiziň arasyndaky ortaça temperatura tapawudy we dolandyryşyň täsin tehnologiýa standartlary,Homystar mandarin apelsinBazardaky “Mandarin Orange” -iň şol döwrüne garanyňda has gowy tagamly we has uzak önümiň saklanyş möhletiniň özboluşly artykmaçlyklaryna eýedir we bazar tarapyndan gowy garşylanýar.

Meýdan toplumynyň gurluşygyny öňe sürmek bilen,Homystarakylly oba hojalygynyň gurluşygyny ösdürmäge, hilini we netijeliligini ýokarlandyrmaga dowam ederbag, oba hojalygy syýahatçylygynyň utgaşdyrylan ösüşini çaltlaşdyrmak, gaýtadan işlemek, elektron söwda, logistika we beýleki ugurlary has çuňňur öwreniň we satuw kanallaryny giňeltmäge, oba hojalyk önümleriniň goşulan bahasyny yzygiderli ýokarlandyrmaga we kömek bermäge dowam ediňHomystarbelli azyk kärhanasyny gurmak.

Süýjülik ”hasylly toprakdan

2022-nji ýylda “Wokan”Hytaý markasynyň bahasyna baha bermegiň iň gowy 100 sebit markasy (geografiki görkezijiler) sanawyna girdi we ilkinji 100 sanawda ýeke-täk Wokan markasydyr.

Bütin ýerde,HomystarElektron söwda topary “Wuming Wokan” ýeke önüm satuwyny esasy iş hökmünde kabul edýär we elektron söwdanyň ösüşini oba galkynyşy bilen birleşdirmegi talap edýär.Şol bir wagtda,Homystarelektrik işewür topary, bazar derňewi we satuw meýilnamasy üçin uly maglumat tor platformasyndan doly peýdalanýar, şol bir wagtyň özünde, Homystar elektrik işewür topary Nanning töwereginde bazary ösdürýär, Wuming Wokan senagat zynjyrynyň “soňky kilometri” işjeň açylýar, peýdalanýar Onlaýn we awtonom toplumlaýyn satuwlary gurmak we halk üçin täze oba hojalyk önümlerini sarp etmek tejribesini döretmek üçin öz kanal artykmaçlygy.Amal gözegçiligi “ajaýyp önümleri” öndürýär.

webcast2

“Gowy önümleri” öndürmek üçin gözegçilik

“Wuming marketinginden öň ünsli taýýarlyk görýärismandarin apelsinNoýabr aýynyň ahyryndan şu güne çenli merkezleşdirilen satyn almalardan, saklamakdan we sortlamakdan, hil gözegçiligi logistikasyndan, janly hyzmatdan we beýleki amallardan başlaýarys.mandarin apelsinsatuw gözegçiligi. ”“Homystar” ýyldyz elektrik biznes toparynyň jogapkär adamy aýtdy.

Guangxi “ASEAN” miwe paýlaşmak ammaryna bil baglamak,“Homystar” kompaniýasy“çykdajylary azaltmak, hilini ýokarlandyrmak, netijeliligi ýokarlandyrmak” üç esasy nokady berk ýokarlandyrmak, Guangxi-iň gurluşygyny öwrenmek we öňe sürmekmiwe üpjünçiligizynjyr platformasy.“Günorta miwe demirgazyk transporty” syýasatynyň goldawy bilen, miwe ammary Guangxi ýörite oba hojalyk çeşmelerini işjeň birleşdirýär we onlaýn we awtonom goşa kanallar we köp sanly önüm ýaly köp dürli tropiki miweleri ýurduň çar künjegine satýar.mango, mandarin apelsin, üzümweimperator mandarinörän meşhurdyr.

Bu gezekmandarin apelsinmöwsümde iberildi, Homystar miwe ammarynda birnäçe gezek ýörite ýygnak gurady we ammaryň tertipleşdirilmegi, önümiň hiline gözegçilik, göni ýaýlym, satuw kanallary we ş.m. üçin jikme-jik meýilnama düzdi.Şeýle hem, kärhana miweleriň hiline gözegçilik etmek we boksyň iň oňat miwesi boljakdygyny we Wuming mandarin apelsin önümçiliginiň “gowy” bolmagyny üpjün etmek üçin söwda işgärlerini taýýarlady.Miwe ammaryndan tertipli ugradylýan ulag, Şandong, Henan, Hebeý, Jiangsu, Týanjin we beýleki şäherlere iberilýär, süýji Guangxi mandarin apelsin mämişi milli halkyň eline we ýüregine ýetirilýär.

“Partlamany” öňe sürmek üçin harytlar bilen göni ýaýlym

"Her ýyl sitrus çykandan soň, dükanymyzyň partlaýjy önümleri, bu süýji sypdyrmaň!"Miwe ammarynda labyrlar höwes bilen satmak üçin haryt getirýärlermandarin apelsin.Onlaýn sargyt arkaly onlaýn müşderileriň köpüsi, labyr miweleri saýlamagyň göni ýaýlymynda müşderilere kömek edip biler, agram salýar, buýruga zarba urýar, ähli amal düşnükli we yzarlanýar, ähli sargytlar 48 sagadyň içinde gyssagly iberilýär.

webcast3

Şol bir wagtda,mandarin apelsinsatuw işleri, şeýle hem göni e-söwdadan hyzmatlary, amal meýilnamalaşdyrylyşyny, satuw nokadyny arassalamagy, dükanyň işini we “kursy arassalamagyň” beýleki taraplaryny işjeň üpjün edýär.Gämi duralgalarynyň gysga wagty 2 sagat we uzak günde 8 sagat bolýar we agyr işde tejribe alýarlar.Satuwyň doly mukdaryna seretseň, ýürekdäki kanagat hem dolýar.

23-nji dekabrdaHomystartäjirçilik söwdasy Tiktok-yň ähli tor miweleriniň gyzgyn satuw sanawynda ikinji orunda durýar."Wuming mandarin apelsininiň goldawy bilen, täsiri ilkinji nobatda başlajakdygymyza, ähli ulgamyň Guangxi miweleriniň güýçli täsirini duýmagyna we kärhanamyzyň tutanýerliligini we güýjüni görkezmegine ynanýarys."“Homystar” -yň elektrik işewür topary güýç we ynamdan doly.

Habarlar Homystar miwesinden geldi, has giňişleýin maglumat, web sahypasyna giriň:www.cn-homystar.com, habarlaşmak üçin maglumatlar:sales@cn-homystar.com, Telefon : 0086 7715861665.


Iş wagty: 28-2022-nji dekabry