“Homystar” -yň 15,000 tonna mandarin mämişi içerde we daşary ýurtda satylar, bahasy takmynan 100 million RMB

29-njy dekabrda “Homystar Orchard Wuming” bazasy açylyş çäresini geçirdi we ekiş bazalary, hünärmen kooperatiwleri we söwda bazarlary içerki we daşarky bazarlara yzly-yzyna iberiljek mandarin apelsininiň hasyl ýygnamak, sortlamak, gaplamak we satmak bilen meşgullandy. ýakyn aýlarda.Arassalamak, sortlamak, gaplamak we beýleki amallardan soň, mandarin apelsin gutulary ýük awtoulaglaryna ýüklenýär we ýurduň hemme ýerine, Malaýziýa, Päkistan, Indoneziýa we beýleki ýurtlara iberilýär.“Biziň kompaniýamyz her ýyl Hytaýdan 3500 tonna sitrus miwesini import edýär we 2021-nji ýylda satmak üçin Malaýziýa 25 tonna Homystar Mandarin Orange import etmäge synanyşdyk we sarp edijileriň seslenmesi gaty gowy boldy.Bu gezek has gowy hilli haryt çeşmesini tapmak üçin bu ýere hem geldim. ”Malaýziýaly täjir Hou Wen Park öz kompaniýasynyň 2022-2023-nji ýyllarda 1500 tonna “Homystar Mandarin Orange” import etmegi meýilleşdirýändigini we satyn alnan Mandarin Orange-iň ilkinji partiýasy 30-njy dekabrda Malaýziýa ugradyljakdygyny mälim etdi.

s10

Awtomatiki arassalamak Mandarin apelsin baglanyşygy
"Häzirki wagtda kooperatiwimiz içerde we daşary ýurtda 8 miwe alyjy bilen 10 000 tonna mandarin apelsinini satmak we 0,8 milliard ýuana satmak barada şertnama baglaşdy."“Homystar” bagynyň jogapkär adamy jenap Wang tanyşdyrdy.

s11

Işgärler mandarin apelsinini gaplaýarlar we gaplaýarlar
"Zawod 10-njy dekabrda açylaly bäri, ortaça gündelik 40 tonna gaýtadan işlenýär, bu mandarin apelsin Guangdong, Zhejiang, Demirgazyk-gündogar we beýleki ýerlere iberiler."Kompaniýanyň jogapkär işgäri, mandarin apelsinlerini müşderiniň islegine görä ýörite synp, 95 synp, 85 synp we ş.m. tertipleşdirjekdigini, şeýle hem ululygyny, reňkini, süýdüni we şeker derejesini synap biljekdigini aýtdy. mandarin apelsinleriniň ykdysady artykmaçlyklaryny ýokarlandyrmak üçin bir wagtyň özünde mandarin apelsinleriniň.

s12
Inçe deri we şireli "Mandarin apelsin"
Sitrus görnüşlerini optimizirlemek, senagat gurluşyny netijeli sazlamak we sitrus pudagynyň hilini we netijeliligini ýokarlandyrmak maksady bilen Homystar kompaniýasy käbir sitrus baglarynyň ýokary birleşmegini we gaýtadan dikeldilmegini amala aşyrýar we sitrus pudagynyň ösmegine kömek edýär. nokat, nokat, nokat, görkeziş arkaly görkezmek arkaly kompaniýa.
 
Habarlar Homystar miwesinden geldi, has giňişleýin maglumat, web sahypasyna giriň:www.cn-homystar.com, habarlaşmak üçin maglumatlar:sales@cn-homystar.com, Telefon : 0086 7715861665.
 


Iş wagty: -anwar-04-2023