Iň oňat tagamly almalary nädip saýlap bilersiňiz?

Alma uly, kiçi we dürli kelleli.Iň oňat nokady saýlamak isleseňiz, birnäçe endikleri özleşdirmeli.Ilki bilen “Apple” -iň reňkine syn etmeli.Iýmit siňdirişi hem tapawutlanýar, sebäbi ösýän gurşawda we almanyň yşyklandyryş burçunda, ýaprak ýapylýan ýerde edilmeli köp zat bar.Alma dürli reňkleri görkezýär.Alma satyn alanyňyzda gyzyl we sary reňkli almalary saýlaň.Bu alma reňkleriniň ýeterlik wagty, galyň eti we has köp suwy bar.

w1

Dişini dadyp görüň, ysyny duýarsyňyz.Alma satyn alanyňyzda almanyň reňkiniň akdygyny görseňiz, ony satyn almak maslahat berilmeýär.Şeýle almalaryň tagamy erbet.Adaty almalaryň köpüsi gyzyl we reňkli däl.Alma satyn alanyňyzda alma çyzygyny üns bilen synlamaly.Almanyň süýjüdigini setirler arkaly subut edip bilersiňiz.Saýlaw geçirilende dik zolakly almalary saýlaň.Şeýle alma has gowy dadar.Temperatura ysmaz bolsa, şular ýaly alma hem gaty tagamly, suw ýeterlik we tagamy gysga.

w2

“Apple” -e hem seretmeli;“Apple” açyk ýaşyl bolsa, kökleri hem çygly bolup, bu “Apple” -iň diňe täze bolandygyny görkezýär.“Apple” goýy goňur we kökleri gury bolsa, bu “Apple” -iň uzak wagtlap oturandygyny we täze däldigini, beýle “Apple” satyn almaýandygyny aňladýar.Täze alma ýaşyl we süýji.Alma saýlanyňyzda, almany ýapyp, almanyň agramyna seredip bilersiňiz.Şol bir kelle, agram has gowy bolar, diňe çyglylyk ýeterlikdir.

w3

Alma saýlanyňyzda hytaý miwelerini saýlaň.Şeýle almalar tegelek we has gowudyr.Şeýle hem almanyň daşky görnüşine degip bilersiňiz.Zolakly alma degeninde zolaklar gödek bolýar.Şeýle almalaryň suwy köp.Almanyň derisi has ýumşak bolsa, bu alma iýilende turş bolar.Şeýle hem almalary eliňiz bilen alyp bilersiňiz.Alma ýumşak we süýji etmek kyn.Alma gaty gaty bolsa, alma ýetişmedik diýmekdir.

Habarlar Homystar miwesinden geldi, has giňişleýin maglumat, web sahypasyna giriň:www.cn-homystar.com, habarlaşmak üçin maglumatlar:sales@cn-homystar.com, Telefon : 0086 7715861665.


Iş wagty: 14-nji mart -2023