Mangonyň ownuk syrlary hakda näçe bilýärsiňiz?

Temperaturanyň ýokarlanmagy bilen miweleriň dürlüligi indi dürli-dürli, ananas iýmekden başga-da, mango birneme täze miwedir.Köp adamlar gündelik durmuşynda mangony iýmegi halaýarlar.Şeýle hem tropiki miweler.Köp adamlar tropiki miweleri gyzgyn miweler diýip hasaplaýandyklary üçin gaharly ýaly bolup bilerler we şonuň üçin köp adamlar mangony artykmaç hasaplaýarlar.Bu hakykatdanam dogrymy?Bu gün siziň bilen paýlaşýaryn.

Mango tropiki miwedir, ýöne mango aslynda sowuk.Bu ýerde eşideniňizde, her kimiň sowuk miwedigi sebäpli gaharlanmagyň hadysasynyň ýokdugyny duýup bilersiňiz.Aslynda munuň sebäbi mangonyň şekeriniň gaty köp bolmagy sebäpli däl, şonuň üçin mangonyň sowuk kategoriýasyna degişlidigine garamazdan, özlerinde sowuk bolýar.Şeýle-de bolsa, mangonyň şeker düzümi bedene girenden soň öz wagtynda çüýremezligi sebäpli adamlar gaharlanyp bilerler.Biz ýylyň adaty wagty.Mangony iýenimizde, mangonyň mukdaryna gözegçilik etmeli.

Kiçijik hakda näçeräk bilýärsiň

 

Gowy tagamdan başga-da, mangonyň ýokumlylygy henizem ýokary.Mangonyň şeker mukdary gaty ýokary, mangonyň baý belogy we gödek süýümi hem süýji we serginlediji däl.Siňdiriljek toksinler we hapalar.Şol bir wagtyň özünde, mangoda örän ýokary A witamini we karotin bar, bu miweleriň arasynda gaty seýrekdir.Mang, minerallara we C witamine hem baý, şol bir wagtyň özünde mangonyň baş aýlanmagy we emetiki täsiri bar.

Mangonyň köp peýdasy bar, ýöne öýde agzalýar.Mangony gaty köp iýseňiz, gaharly görünersiňiz.Mundan başga-da, kiçijik mangona üns bermeli.Allergiýa sebäp bolmak gaty aňsat.Mangoda deriniň we gyjyndyrmalaryň gyjyndyrylmagyna sebäp bolýan allergen beloklary, pektin we aldegidler bar, allergiýa, esasanam nätanyş mango, allergiýanyň ýokary derejesi bilen baglanyşyklydyr.

Kiçijik hakda näçeräk bilýärsiňiz2

 

Adamlaryň köpüsi mangony iýenlerinde derini gabyklap, mangony göni girelge iberýär.Şeýlelik bilen, mangonyň suwy we eti ýaňaklary agzyň töweregine reňkleýär.Skinüz derisiniň bu allergenler bilen göni gatnaşygy allergiýa sebäp bolýar.Şonuň üçin gündelik durmuşynda allergiýasy bolan adamlar mangony iýenlerinde seresap bolmalydyrlar.Mangoda allergiýa hadysasy bar bolsa, mangony düýbünden ýok etmeli.

Mundan başga-da, sowuk dalak we aşgazanly adamlar mangony mümkin boldugyça az iýmäge synanyşýarlar.Galyberse-de, mango sowuk miwe kategoriýasyna degişlidir.Artykmaç iýmek içgeçmä sebäp bolup biler.

 

Habarlar Homystar miwesinden geldi, has giňişleýin maglumat, web sahypasyna giriň:www.cn-homystar.com, habarlaşmak üçin maglumatlar:sales@cn-homystar.com, Telefon : 0086 7715861665.


Iş wagty: Mart-08-2023