4 bal bilen iň oňat armut nädip saýlamaly?

Wagt geçýär we gurak gyş gelýär.Yearylyň bu döwründe suwy suwuklandyrmak üçin şireli, çygly miweleri iýmek iň gowusydyr.Köp miweleriň arasynda,täze we şireli armutgowy saýlaw.

ballar1

Armutsüýji, gysga, serginlediji, gowy gidratly we suwdan we ýokumly zatlardan doly.Suwsuzlyk gurak we oňaýsyz bolanda, armut iýmek bokurdagy nemlendirip we gorap biler.

Şeýle-de bolsa, hemmesi dälarmutörän tagamly.Käbir armutlar şireli we çişikli, beýlekileri bolsa reňkli we sarymtyl.Onda täze, gysga, süýji armutlary nädip satyn alyp bilersiňiz?

Bu gün, süýji we şireli hasyl ýygnamak üçin dört maslahat biziň bilen tegelek paýlaşýararmut.

ballar2

1. göwresine serediňarmut

Apelsin satyn alanymyzda, elmydama erkek we aýal apelsin saýlaýarys.Adatça aýal apelsini saýlaýarys, ýöne armut satyn alanyňda hakykatdanam bir söz bar.

Umuman aýdanyňda, aýal armutlar gün şöhlesini we ýokumly maddalary has aňsat siňdirýär, birneme uludyr we süýji bolýar, şonuň üçin armut satyn alanyňyzda aýal armutlary saýlamak iň gowusy, ýöne haýsysynyň aýaldygyny nädip aýdyp bilersiňiz?

Armutyň göbek diýilýän bölegine seredip aýdyp bilersiňiz.Zenan armutlarynyň umumy manysy bar, erkek armutlar bolsa birneme ýokarlanýar we gül ýaly şekillendirilýär.

ballar3

2. Serediňarmutderi.

Armut derisi hem armutyň süýji ýa-da ýokdugyny görkezýär.Armutyň derisi tekiz bolsa, bu saklanyş möhletiniň gysga bolandygyny, deriniň inçe we etiniň has ysly we süýji bolandygyny aňladýar.

Örän ýuka deri bolan armutlar, adatça has galyň derilerine eýe bolup, uzak wagtlap saklananda çyglylygy ýitirer we has kislotaly bolar.

Şol bir wagtyň özünde saýlamak iň gowusydyrarmutsary deri bilen.Sary deri, armutyň gün şöhlesini has köp alandygyny we şekeriň has ýokarydygyny aňladýar.

ballar4

3. agramyna serediňarmut.

Islendik miwäni satyn alanyňyzda, iň agyrsyny saýlamak elmydama dogrydyr.Miwe näçe agyr bolsa, şonça-da köp suw we süýji bolýar.

Has ýeňilarmutbirmeňzeş ululykda, uzak wagtlap oturandygyny we içindäki suwuň bugaryp gitmegini aňladýar, bu beýle bir çişik bolmaz we suwy az bolar.

ballar5

4. görnüşine üns beriňarmut.

Haýsydyr bir zady saýlanymyzda, elmydama iň gowy görünýänleri saýlaýarys we bu usul armut saýlamak üçin örän peýdalydyr.

Gowyarmutköplenç tegelek şekilli we açyk, ýalpyldawuk deri bolýar.Gowy şekilli armut ösýän wagtynda hatda ýagtylygy hem almaýar we ýokumly maddalar we çyglylyk ýetmezçilik edýär.

ballar6 ballar7

Habarlar Homystar miwesinden geldi, has giňişleýin maglumat, web sahypasyna giriň:www.cn-homystar.com, habarlaşmak üçin maglumatlar:sales@cn-homystar.com, Telefon : 0086 7715861665.


Iş wagty: 28-2022-nji dekabry