Alma üçin saglyga 3 peýdasy näme?

Alma gündelik durmuşymyzda umumy miwedir.Süýji we turşy tagamly we köp dostlaryň halaýan görnüşi. Alma möwsüm bilen çäklenmek aňsat däl.Satyn almak aňsat we bahalar birneme pes.Wagt, alma iýmek gaty gowy.Saglygy goraýyşyň peýdalary diňe bir gözellik we estetika däl, eýsem ömrüňizi hem uzaldyp biler.Alma uzyn miwedir.Alma uzyn miwedir.Alma göz aýlalyň.Peýdalary
Saglyk üçin üç peýdasy bolan adaty “ömrüň miwesi”, süýji, süýji we lezzetli!

s7

1. ganazlygyň öňüni almak we bejermek
Alma iýmek köplenç gemoglobiniň köpelmeginde möhüm rol oýnaýar.Gemoglobin derini has inçe, gyzyl we ýumşak edip biler we ganazlygy bejermekde rol oýnap biler.Ganazlyk hassalary üçin alma iýmek, adatça, bejergini üpjün edýär.Ganazlygy bejermek.Alma iýilende göni iýip bolýar.Elbetde, olary bişirip hem bişirip bolýar.Şahsy tagamyna we islegine bagly.
2Ikinjiden, içgeçmäni bes edýär.
Alma ýokumly maddalara örän baý we köp mukdarda organiki kislotalary, malik kislotasyny we pektini öz içine alýar.Bu maddalar toksinleriň we bakteriýalaryň siňmeginde rol oýnap biler.Sarp edilenden soň, içege we içgeçmä täsir edip biler.Alma içgeçmesini ulanmak gaty ýönekeý.Her almany irden we gije iýmek gaty düşnüklidir.Suw içgeçmesi üçin ýarym bişen almalary ulanyp, degişli mukdarda suw goşup bişirip bilersiňiz.Jadyly bejeriş täsirini oýnaýar.
Alma köp mukdarda NA we az mukdarda kaliý bolan ýokumly maddalara örän baýdyr.Alma içindäki kaliý, bedeniň artykmaçlygy bilen birleşdirilip bilner.Almanyň roly gandaky holesterini azaldyp biler, gany azaldýan dermanlar ýaly, alma iýmek iýmit bejergisiniň täsiri.Iýmit bejergisiniň täsiri ýok.Alma holesterini ýokary bolan adamlar üçin gowy miwedir.

s8

3Üç, gipertoniýanyň öňüni almak we gözegçilik
s9

Adamlar köplenç: “Günde bir bölek, lukman meni ýeke goýýar” diýýärler.Alma iýmek köplenç bedenimize kömek edýär we saglyga peýdalydyr.Alma iýmek köplenç bedende lipoliziň ösmeginde möhüm rol oýnaýar.Alma saglyga we uzak ömre kömek edýän miwedir.Alma ýygy-ýygydan iýmek gowy endikdir.
 

Habarlar Homystar miwesinden geldi, has giňişleýin maglumat, web sahypasyna giriň:www.cn-homystar.com, habarlaşmak üçin maglumatlar:sales@cn-homystar.com, Telefon : 0086 7715861665.

 

 

 

 


Iş wagty: -anwar-04-2023