Aagondarha miwesiniň süýjüligi näme?

s1

Aagondarhanyň miwesi tropiki miwedir, ýöne mango we durian ýaly süýji ýaly beýleki tropiki miweler, ýöne özboluşly täze süýji, özüne çekiji.Nanjingdäki Guanç Guangzhouou ýurtda iň uly aagondarha miwesini öndürýär we hakyky aagondarha miwesi “uly öý”.

s2

Fangxin-de Zhe bar, Ganlu täzelenýär, birin-birin, Red Fire Dragon Miwe sanawy bagtly görünýär.Ajaýyp we şireli et, ajaýyp gyrmyzy gyzyl reňk, bir dişlemek, süýji we ýakymly tagam, diliň çaknyşýandygyny göreniňizde, bagtly tagam gyzgyn ýaýraýar.

Qualityokary hilli ösýän gurşaw baý miwe bazaryny ösdürdi

Naaning şäheri subtropiki musson howa sebitinde ýerleşýär.Howasy ýumşak, ýagtylyk ýeterlik, ýagtylyk köp we ajaýyp tebigy howa şertleri aagondarha miwelerini ösdürip ýetişdirmek üçin örän amatlydyr.Şeýle amatly şertlerde Nanningde ekilen aagondarha miweleri näzik, süýji we çişiklidir.

s3

Nanning aagondarha miwesiniň süýjüliginden başga-da, et has näzikdir.Sortlaryň girizilmeginden başlap, kämilleşdirişlere we kämilleşdirişlere çenli senagat ösüşi uzak wagtlap ösdürilmedi, ýöne tiz wagtdan milli aagondarha miwe bazarynda agdyklyk etdi.Nanning Fire Dragon Miwe Senagaty garyplygy azaltmak üçin möhüm başlangyç nokady bolup, ýerli daýhanlary garyplykdan çykarmaga we baý bolmaga iterýär.

s4

Gyzyl et we ak aagondarha miwesi, "bu gyzyl ýürek".

s5

Haçan-da bir müşderi aagondarha miwesi satyjysy tarapyndan geň galmasa, hakykaty 10 ýa-da 9 gyzyl aagondarha miwesi ýa-da ak aagondarha miwesi däl-de, başlygyň agzyndan bilmeli.Ordinaryönekeý adamlaryň nukdaýnazaryndan Gyzyl ýürek aagondarha miwesi bilen Ak ýürek aagondarha miwesiniň arasynda tapawut ýok.Bu gün geliň, bu “ekiz dogan” jübütini tapawutlandyralyň.

s6

Ak gyzyl aagondarhanyň miwesi

Owal, uzyn göwrümli, açyk reňkler.

s7

Gyzyl aagondarhanyň miwesi

Az salym tegelek, gysga göwrümli, dykyz, gyzyl reňk.

Iýmitleniş gymmaty taýdan gyzyl ýürekler we ak ýürekler meňzeýär.Tapawut, gyzyl ýürek aagondarha miwesi gowy tagamly bolmak üçin süýji we ak bolmaly.Ak ýürek aagondarhanyň miwesi gyzyl ýürek ýaly süýji däl, ýöne manysy tekiz ýaly süýji, düşnükli we ýönekeý.

Tagamyň täze halaýan görnüşi, ajaýyp iýmitleniş nokady.

Aagondarha miweleri içerde täze we daşky görnüşi bilen özüne çekiji.Diňe ýokumly görünmek bilen çäklenmän, sagdyn.Onda ösümlik albumin we antosýaninler, köp witaminler we ereýän iýmit süýümi bar.

s8

Aagondarhanyň miwesi ýeke özi iýmekden başga-da, “Fire Dragon Fruit Vanilla Milkshake”, “Fruit Fishing Oats” we “Dragon Fruit Mixing Yogurt” ýaly tagamlara hem ýasalyp bilner.Süýji aagondarha miwesi bilen örtülen galyň, ýüpek gatyk miwe tohumlarynyň tagamy bilen çeýnýär, tagamy süýji we ajaýyp… theeri gelende aýtsak, ünsden düşürip bolmajak käbir güller bar.Adamlara ilki bilen owadan surata düşmäge rugsat berýärin ...

s9

Aagondarhanyň miwesini elimde tutup, dişlerimiň uçlary süýji we kanagatlydy.Serediň!Dodaklar aýratyn gyzyl suw bilen boýalýar we dodaklaryň reňkine gül gyzyl reňk goşýar.

Habarlar Homystar miwesinden geldi, has giňişleýin maglumat, web sahypasyna giriň:www.cn-homystar.com, habarlaşmak üçin maglumatlar:sales@cn-homystar.com, Telefon : 0086 7715861665.


Iş wagty: 14-nji mart -2023