Frequygy-ýygydan burun damarlary bar bolsa näme etmeli?Miwe kömek edýär, ýokumly iýmit peýdalary, ýaşyl saglyk we hapalanmak

Frequygy-ýygydan burun damarlary bar bolsa näme etmeli?Miwekömek edip biler, ýokumly maddalara baý we köp peýdasy bar, ýaşyl, sagdyn we hapalanmaýan.Howa häzirki wagtda yssy, esasanam demirgazykda howanyň temperaturasy 30 gradusdan ýokary bolan käbir ýerlerde.Şeýle yssy we gurak howada burun damarlaryny almak aňsat we burun damarlary gündelik durmuşda giňden ýaýran keseldir.Ot we çişmegi azaltmagyň täsirine ýetmek üçin burun bolandan soň haýsy miweleri iýmeli?

hapalanmak1

1. Aagondarhanyň miwesiAagondarhanyň miwesiüýtgeşik deri we lezzetli ak etli gara miwedir.Aagondarhanyň miwesi oty we çişmegi azaltmaga kömek edýän sowuk miwedir.Mundan başga-da, aagondarha miwesi bedendäki galyndy önümleriniň ýok edilmegine kömek edýän, metabolizmi çaltlaşdyrýan we horlanmakda belli bir rol oýnaýan sellýuloza baýdyr.

2. Garpyz, Garpyz iň köp ýaýran tomus miwesidir.Garpyz sowuk miwäniň bir görnüşidir we garpyz iýmek diňe bir sowamaga we oty azaltmaga kömek etmän, iň esasysy iýmitleniş goldawyny berýär.Garpyz suwuň düzümine baý, şeýle hem günüň goragy we aklamak ýaly kosmetiki peýdalary bolan ýokumly maddalara baýdyr.Garpyz, şeýle hem gan basyşyny peseldýän ýokumly maddalary öz içine alýar we garpyzy yzygiderli iýmek gan basyşyny peseltmäge kömek edip biler.

hapalanmak2

3. ArmutArmut üsgülewigi aýyrmak, öýkenleri nemlendirmek, oty azaltmak we çişmegi azaltmak ýaly gowy täsirleri bar.Armutözi sowuk miwedir we içki ýylylygy arassalamak, içki ýylylygy aýyrmak, ýüregi arassalamak we öýkenleri iýmitlendirmekde gowy täsir edýär.Diňe bu däl,armutadam bedeni tarapyndan täsirli siňdirilýän we adam bedeni üçin zerur bolan energiýany doldurmak we fiziki ýadawlygy aýyrmak ýaly köp peýdasy bolan tebigy fruktoza baýdyr.

hapalanmak3

Habarlar Homystar miwesinden geldi, has giňişleýin maglumat, web sahypasyna giriň:www.cn-homystar.com, habarlaşmak üçin maglumatlar:sales@cn-homystar.com, Telefon : 0086 7715861665.


Iş wagty: 28-2022-nji dekabry