Haýsy ýokumly, alma derisi ýa-da alma eti?

Elmydama: “On we dokuz adamyň aşgazan meselesi bar.Indi adamlar dürli iýmit faktorlaryndan täsir edýärler we aşgazan problemalarynyň has ýokary bolýar.Köplenç uly ýaşly aýallarda, esasanam 25-35 ýaş aralygyndaky aýallarda ýüze çykýar. Gastrit, dowamly gastrit, aşgazan ýarasy, aşgazan polipleri we aşgazan daşlary.

Aşgazan problemasy bolanlar üçin gündelik iýmitine üns berilmelidir.Käbir iýmitler aşgazanda ýyly rol oýnaýar, aşgazan saglygy üçin peýdaly.Käbir iýmitler aşgazan problemasy bolan adamlar üçin amatly däl.

Aşgazan problemasy bolan adamlar üçin alma iýip bolarmy?Az aşgazan keseli bolan näsaglar haýsy miwelere üns bermeli?Haýsy miweler aşgazana peýdaly?Geliň, bilelikde seredeliň.

Has ýokumly

 

Alma iýmitlenişi: başyna: 100 gram alma üçin bir gram alma 60 kilokaloriýa kilokaloriýa uglewodlar uglewodlar, şol sanda organiki kislotalar, pektin, belok, kalsiýumvitamin C we iýmit süýümi, malik kislotasy, alkogol kislotasy we karotin, bu iň oňat iýmit gymmatydyr ähli gök önümlerden we miwelerden.

Almalarda flawonoidler we magniý ýaly köp işjeň maddalar bar.Käbir azyk öndürijileri indi alma derisini iýmit goşundysy hökmünde ulanýarlar.Iýmitdäki fermentleriň biriniň ösmegi, dişleri goramak üçin agyz bakteriýalaryny saklap biler.

Alma derisiniň köp peýdasy bar bolsa-da, onuň ýokumly bölekleri beden tarapyndan doly siňdirilip bilinmez.Mysal üçin, alma derisindäki süýümiň ýarysy alma derisinde, ýöne beden 5% -den az siňdirip biler.

Mundan başga-da, ösýän döwürde zyýankeşleriň öňüni almak üçin alma pestisidler bilen sepilmelidir.Alma saklanyp bilinmese, bakteriýalar bilen hapalanmagy mümkin.Alma derisini göni ulanmak howply.Arassa.

Has ýokumly1

 

Hünärmenler “Apple” -e irden nahar iýmegi ýatladýarlar, günortan bolsa iň pes iýmit bahasy bolan günortan.

Alma henizem şeker köp, adamlar adatça irden aç we alma iýip bilýärler, irden dalak we aşgazan iň güýçli we alma iýip bilýärler.Irden alma iýmek, beden ony siňdirip biler ýaly, beden siňdirip biler ýaly, beden tarapyndan siňýär.Örän ýokumly.

Almany boş aşgazanda iýmek iýmit siňdirmäge kömek edýär we almanyň serginlediji täsiri kofeden has täsirli.Irden iýilýän iýmit bedene ýokumly maddalaryň 50% siňdirmäge mümkinçilik berýär, gijelerine bolsa diňe 10% siňdirip bilýär.

Has ýokumly2

 

Aşgazan problemasy sebäpli alma iýip bolmazmy?

1. Keseliň durnuklylygy döwri: Almanyň baý iýmitlenmegi ömrümizde köplenç iýýän miwedir, bejergiden soň ýaranyň hassasy ýeňilleşse, beden aýratyn rahatsyzlyk bermez we aşgazan oňaýsyzdyr.Häzirki wagtda alma täsir etmän iýip bileris.

2. Keseliň işjeňlik döwri: Näsag aşgazan-içege ýarasyndan ejir çekýän bolsa, indi keseliň işjeňlik döwri ýa-da ýara bilen baglanyşykly agyr ýagdaýlara düşüp, iýmit siňdirişiň ganamagyna we perforasiýasyna sebäp bolup, alma iýip bilmeýär.

Dowamly gastritli näsaglarda alma gaty sowuk bolýar.Nahardan soň olary iýmezlik maslahat berilýär.Iýmitden soň garnyň ýokarky bölegindäki oňaýsyzlyk ep-esli erbet bolsa, iýmek maslahat berilmeýär.Alma.

 

Habarlar Homystar miwesinden geldi, has giňişleýin maglumat, web sahypasyna giriň:www.cn-homystar.com, habarlaşmak üçin maglumatlar:sales@cn-homystar.com, Telefon : 0086 7715861665.


Iş wagty: Mart-08-2023