Mango näme üçin sary?

l1

Mangonyň eti sary, sebäbi köp mukdarda karotini, esasanam beta-karotini öz içine alýar.Bu birleşme, adam bedeni üçin zerur bolan tebigy pigment we ýokumly madda bolup, beden tarapyndan A witamine öwrülip bilýär.

Karotin adatça mämişi ýa-da sary bolýar.Şonuň üçin köp miweler we gök önümler bu reňkleri görkezýär.Mangoda karotinoidler etde, esasanam ýetişen mangoda bolýar, şonuň üçin mangonyň eti aýratyn sary reňk görkezýär.

Mangoda karotinden başga-da, adam saglygy üçin köp peýdasy bolan C witamini, E witamini, kaliý we süýüm ýaly beýleki ýokumly maddalar bar.

Mundan başga-da, mangonyň goşulan tüwi ýokumly we belok, aminokislotalar we beýleki maddalara baýdyr.Mango goşulan tüwi mangodan ýasalýar we esasy düzüm hökmünde tüwi goşulýar.Tagamy esasanam adamlar tarapyndan wasp edilýär we gowy görülýär.

l2

Esasanam bu gezek mangonyň glýutin tüwi ýasalanda, Tao Wan Jian Ming Suika sousy bilen birleşip, bu nahary hasam gowylaşdyrdy.Onuň tagamy hakykatdanam uzak wagt bäri tükeniksiz, adamlar mangonyň glýutin tüwiniň lezzetliligi bilen bilmän serhoş bolmak isleýärler.Bu makalada mangonyň glýutin tüwi ýasamagy öwrenmek hakda gürleşerin.Bu tagamly we tagamly we adamlar ony has köp iýmek isleýärler.

l3

Lezzetli mango glýutin tüwi

Goşundylar: mango, şeker tüwi, şeker, su sousy, şeker, kokos süýdü,

Usul: 1. ilki mangony ýuwuň, suwy süzüň, derini aýyryň, pyçak bilen ownuk böleklere bölüň we arassa tabakda goýuň.

l4

2. Soňra goşulan tüwi ýuwuň we suwy süzüň.Gazana degişli mukdarda suw guýuň, goşulan tüwi goşuň, bişiriň we suwy çykaryň.

3. Soňra gazana degişli mukdarda suw guýuň, degişli mukdarda kokos süýdüni goşuň, ody gaýnadyň we degişli mukdarda şeker we duz goşuň.

l5

4. Soňra, taýýarlanan tüwini gazana salyň we çorba guraýança bişiriň, soňra goşulan tüwi bir tabaga hyzmat ediň.

5. Gazana degişli mukdarda suw guýuň, arassa kömelek noýbasyna salyň, kömelek noýbasyny gaýnadyň, iýilen tüwiniň üstüne sepiň, soňra mangony ýelim kömelekiniň gapdalynda goýuň.Garpyz sousy;

l6

Habarlar Homystar miwesinden geldi, has giňişleýin maglumat, web sahypasyna giriň:www.cn-homystar.com, habarlaşmak üçin maglumatlar:sales@cn-homystar.com, Telefon : 0086 7715861665.

 


Iş wagty: 14-nji mart -2023