Näme üçin täze miweleriň miwe suwundan has ýokumly gymmaty bar?

Hemmämiziň bilşimiz ýaly, adamlar bu miwäni C witamini we süýümi köp bolmagy we örän tagamly miwedäki köp iýmitleri üçin gowy görýärler.

Köp adamlar miwe suwuny satyn alýarlar ýa-da miwe suwuny gysyp içýärler.

Näme üçin täze miweleriň miwe suwundan has ýokumly gymmaty bar?

 

Şeýle hem köp adamlar miwäni şire siňdirip, ýokumly maddalaryň beden tarapyndan siňmegine has ähtimaldygyna ynanýarlar.Emma hakykat, miwe suwunyň iýmitleniş gymmaty täze miwelerden has az!Miwe miwe suwuna öwrülende, bular ýüze çykýar

1. Şekeriň aşa köp kabul edilmegi.

Süýüm ýok edilýär.Süýüm baglanyşygy bolmazdan, fruktoza erkin şekere öwrülýär.Şire, şekeriň suwuna deňdir.Beden tarapyndan çalt siňýär we gandaky şeker derejesi has çalt we çalt ýokarlanýar.metabolik basyş.

Bir stakan miwe suwy bolsa adatça miweleri talap edýär.Bir stakan suw içmek, käbir miweleri iýmek bilen deňdir.Has köp kaloriýa gerek we agramyň artmak ähtimallygy ýokarlanýar.

2. Iýmitlenme ýitgisi

Miwe adam bedeni üçin zerur bolan C witamine baýdyr.Miwe suwuna gysylanda we C witamini howada täsir edilende, howadaky kislorod bilen birleşip, C witaminiň mukdaryny azaldyp, oksidleýji täsir edýär.

Şol bir wagtyň özünde miwedäki sellýuloza suwda eremeýär we şire girip bilmeýär.Diňe galyndyda taşlanýar.Şonuň üçin miwe iýmek we miwe içmezlik iň gowusydyr.Miwe suwuny nädip içmeli we miwe suwundaky iýmit ýitgisini azaltmaly

Näme üçin täze miweleriň ýokumlylygy miwe suwundan has ýokary?

 

1. Ssuwlandyrmazdan ozal taýýarlaň

Highokary temperatura miwedäki oksidazyň işjeňligini ýitirmegine sebäp bolup biler, goňur fermentiň üýtgemegi we ýokumly maddalary saklamagy aňsat däl.

Näme üçin täze miweleriň miwe suwundan has ýokumly gymmaty bar?

 

2. Snobata durmak gaty uzyn bolmaly däldir.

Şireli wagt näçe uzak bolsa, çig süýüme zeper ýeter.Şol bir wagtyň özünde, şiräniň ýerine aşpez ulanyň, orta süýümi süzmek we saklamak üçin gysyň.

Näme üçin täze miweleriň ýokumlylygy miwe suwundan has ýokary?? 4

 

3. Häzirki miwe suwuny saýlaň

Häzirki miwe suwuny saýlaň we mümkin boldugyça gysga wagtda içiň.Adaty temperaturada 2 sagatdan köp saklamaly.Bu şiräniň ýokumly mazmunyny we tagamyny goramaga kömek edýär we mikroblaryň ösmegine gözegçilik edýär.

Habarlar Homystar miwesinden geldi, has giňişleýin maglumat, web sahypasyna giriň:www.cn-homystar.com, habarlaşmak üçin maglumatlar:sales@cn-homystar.com, Telefon : 0086 7715861665.


Iş wagty: Mart-08-2023