Miwe esaslary

 • Näme üçin sitrus köp iýmek immuniteti ýokarlandyryp biler?

  Näme üçin sitrus köp iýmek immuniteti ýokarlandyryp biler?

  Bu kiçijik miwe güýçden doly!Ownuk, süýji we götermek aňsat, sitrus miweleri tebigy taýdan gowy iýmitdir.Mundan başga-da, olaryň bilmeli super güýçleri bar.Sitrus miweleri açyk mämişi sitrus miweleridir we ene-atalaryňyzyň iň gowy dosty bolmak aňsat.Peýkamy we gijesi gaty aňsat ...
  Koprak oka
 • Näme üçin bu 6 görnüşli miwäni saýlamak C witamini goşup biler

  Näme üçin bu 6 görnüşli miwäni saýlamak C witamini goşup biler

  Miwe gündelik durmuşymyzda iň zerur tagamlardan biridir we has köp iýmeli, esasanam ýylyň aýratyn döwürlerinde.Miwe adam bedeni üçin zerur iýmitlere baýdyr we miweleri yzygiderli iýmek C witamini bilen üpjün edip, bedeniň immunitetini ýokarlandyryp biler ...
  Koprak oka
 • Miwe saýlamagyň haýsy 4 usuly has gowy miwäni saýlap biler?

  Miwe saýlamagyň haýsy 4 usuly has gowy miwäni saýlap biler?

  Dört dürli miwäni saýlamak, täze saýlanan miweleri has tagamly we hemmeler üçin peýdaly edýär!Miweler durmuşymyzyň aýrylmaz bölegidir we köp dürli miweleri iýýäris, ýöne miweleri nädip saýlamalydygymyzy köplenç bilemzok we köplenç “altyn we jade daşarda, ýöne harabalyklar ...
  Koprak oka
 • Alma üçin saglyga 3 peýdasy näme?

  Alma üçin saglyga 3 peýdasy näme?

  Alma gündelik durmuşymyzda umumy miwedir.Süýji we turşy tagamly we köp dostlaryň halaýan görnüşi. Alma möwsüm bilen çäklenmek aňsat däl.Satyn almak aňsat we bahalar birneme pes.Wagt, alma iýmek gaty gowy.Saglygy goraýyşyň peýdalary diňe bir gözellik we estetika däl ...
  Koprak oka
 • Aagondarha miwesiniň adam bedeni üçin 3 peýdasy näme?

  Aagondarha miwesiniň adam bedeni üçin 3 peýdasy näme?

  Miwe köpdürlüligi we dürlüligi bilen ýüzbe-ýüz bolanymyzda, haýran galdyryjy, hatda gözüňi açýan saýlawy tapyp bileris.Olaryň arasynda aagondarha miwesi, diňe daşky görnüşi sebäpli adamlar synap görmek isleýän “ýokary derejeli” miwedir.Elbetde, bu “Şägirt” däl-de, eýsem ...
  Koprak oka
 • Alma ýüzünden mumy nädip aýyrmaly?

  Alma ýüzünden mumy nädip aýyrmaly?

  Seresaplyk bilen syn eden dostum, miwe satyn almak üçin bazara gidýär we satylýan miweleriň ýalpyldawuk we reňklidigini görýär.Aslynda munuň sebäbi täjiriň miwäniň üstünde inçe mumyň bolmagydyr.Bu miwelerdäki mum, miwäni gaty täze görkezýär we miwäniň tekjesini uzadýar l ...
  Koprak oka
 • Haýsy miweler C witamine baý?

  Haýsy miweler C witamine baý?

  C witamini immuniteti ýokarlandyryp, süňk saglygyny ýokarlandyryp we antioksidant goragynda kömek edip biljek möhüm suwly witamin.C witamine baý birnäçe miwe bar :.Mango: Orta ölçegli mango, takmynan 60 mg C witamini berip biler. Üzüm miwesi: Orta ölçegli greýpfrut ...
  Koprak oka
 • Frequygy-ýygydan burun damarlary bar bolsa näme etmeli?Miwe kömek edýär, ýokumly iýmit peýdalary, ýaşyl saglyk we hapalanmak

  Frequygy-ýygydan burun damarlary bar bolsa näme etmeli?Miwe kömek edýär, ýokumly iýmit peýdalary, ýaşyl saglyk we hapalanmak

  Frequygy-ýygydan burun damarlary bar bolsa näme etmeli?Miwe kömek edip biler, ýokumly maddalara baý we köp peýdasy bar, ýaşyl, sagdyn we hapalanmaýan.Howa häzirki wagtda yssy, esasanam demirgazykda howanyň temperaturasy 30 gradusdan ýokary bolan käbir ýerlerde.Şeýle yssy we gurak howada ...
  Koprak oka
 • 4 bal bilen iň oňat armut nädip saýlamaly?

  4 bal bilen iň oňat armut nädip saýlamaly?

  Wagt geçýär we gurak gyş gelýär.Yearylyň bu döwründe suwy suwuklandyrmak üçin şireli, çygly miweleri iýmek iň gowusydyr.Köp miweleriň arasynda täze we şireli armutlar gowy saýlawdyr.Armut süýji, gysga, serginlediji, gowy gidratly we suwdan we ýokumly zatlardan doly.Suwsuzlyk gurak we oňaýsyz bolanda ...
  Koprak oka
 • Haýsy 5 miwe Täze ýyl baýramçylygy üçin has amatly?

  Haýsy 5 miwe Täze ýyl baýramçylygy üçin has amatly?

  Bu gün esasanam Täze ýylda iýmek üçin aýratyn gowy bolan bäş miwäni siziň bilen paýlaşýarys.Lezzetli iýmitlenmek gowy many berýär.Olary öňünden taýýarlamak isläp bilersiňiz.Ilki bilen aagondarhanyň miwesi.Aagondarhanyň miwesi tropiki we subtropiki f-e degişlidigi üçin temperatura çydamlydyr ...
  Koprak oka
 • Armutlary köplenç ýokumly we sagdyn iýiň, 4 sany peýdasy bolan armut iýiň?

  Armutlary köplenç ýokumly we sagdyn iýiň, 4 sany peýdasy bolan armut iýiň?

  Armut köplenç iýýän lezzetli miwedir.Aslynda armut diňe bir lezzetli bolman, eýsem köp peýdasy hem bar.Mysal üçin, üsgülewük we dem gysmak ýaly alamatlary bejerip bilerler.Öň öýde kimdir biri üsgürýärdi.Garry adamlar bir tabak armut suwuny bişirip, netijeli gowulaşdyryp bilerler ...
  Koprak oka
 • Hazynalardan doly mandarin mämişi halaýarsyňyzmy?

  Hazynalardan doly mandarin mämişi halaýarsyňyzmy?

  Mandarin apelsin gaty gowy miwedir, ýaşlara we garrylara maslahat berilýär!Keselleriň öňüni almak üçin hazyna.Häzirki zaman jemgyýetinde nahar iýmegi halaýarsyňyzmy, adamlar saglygy goraýyşa has köp üns berýärler, apelsin adam bedeni üçin peýdaly umumy miwedir.Netijeliligi: mandarin apelsinleri ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/7