Senagat habarlary

 • Miwe önümçiligi dünýäde birinji ýerde durýar, bu hytaýlylar tarapyndan döredilen “miweli gudrat”

  Miwe önümçiligi dünýäde birinji ýerde durýar, bu hytaýlylar tarapyndan döredilen “miweli gudrat”

  Hytaýyň miwe tabagy indi dürli miweler we gawunlar bilen dolduryldy.Anyylyň islendik wagty dilimiziň ujundaky süýjülige duşup bileris.Häzirki wagtda Hytaýyň miwe önümçiligi dünýäde birinji ýerde durýar we hytaý halkynyň gündelik ortaça miwe sarp etmegi uzak wagtlap ...
  Koprak oka
 • 2021-nji ýylda Hytaýyň miwe importynyň we eksportynyň gysgaça mazmuny

  2021-nji ýylda Hytaýyň miwe importynyň we eksportynyň gysgaça mazmuny

  Esasy maslahat: 2021-nji ýylda Hytaýdan getirilen miweler täze derejä ýeter, import gymmaty 13,47 milliard ABŞ dollary bolup, geçen ýyl bilen deňeşdirilende 30,9 göterim ýokarlanar.Import mukdary 7.027 million tonna bolup, geçen ýyl bilen deňeşdirilende 11,5 göterim ýokarlandy.Epidemiýanyň täsirinde eksport söwdasy pese gaçdy.Eksport bahasy ABŞ-nyň 5 dollary ...
  Koprak oka
 • Hytaý miwe senagatynyň ösüş hasabaty çap edildi

  Hytaý miwe senagatynyň ösüş hasabaty çap edildi

  Fruiturdumyzyň miwe senagaty bilen gysgaça tanyşlyk Miwe suwly we esasan süýji we turş tagamy, iýilýän ösümlik miwesini aňladýar.Iýmitleniş gymmaty nukdaýnazaryndan: miweler diňe bir witamin iýmitine baý bolman, iýmit siňdirişe hem kömek edip biler we gan basyşynyň peselmeginde rol oýnap biler ...
  Koprak oka
 • 2021 Hytaý Pitaýa senagatynyň çalt hasabaty

  2021 Hytaý Pitaýa senagatynyň çalt hasabaty

  BIR.Pitaýa bilen baglanyşykly düşünjeler 1. Giriş Pitaýa kaktus maşgalasy, ösdürilip ýetişdirilen sortlaryň gününi ölçemek üçin gün mukdary, etli gyrymsy agaçlara çykmak, howa kökleri.Köp sanly, uzalýan, ýaprakly pyçakly şahalar köplenç ganatly, gyrasy tegelek ýa-da krenat, goýy ýaşyl ...
  Koprak oka
 • Senagatyň ýokary hilli ösüşine ýol görkezmek üçin 2020-nji ýylda Hytaýyň miwe bazarynyň häzirki ýagdaýynyň seljermesi

  Senagatyň ýokary hilli ösüşine ýol görkezmek üçin 2020-nji ýylda Hytaýyň miwe bazarynyň häzirki ýagdaýynyň seljermesi

  1. Miwe senagatynyň aşaky bazary Häzirki wagtda Hytaýda miwe ösdürip ýetişdirýänleriň köpüsi merkezleşdirilmedik usulda işleýär, önümçiligi we işlemegi guramak hem pes, kiçi önümçilik bilen uly bazaryň arasyndaky gapma-garşylyk görnüklidir.Mundan başga-da, köp sanly ...
  Koprak oka
 • 2021 Hytaý miwesi halkara söwda ösüşi hasabaty

  2021 Hytaý miwesi halkara söwda ösüşi hasabaty

  2020-nji ýylda ýurduň miwe importynyň bahasy 10,26 milliard ABŞ dollaryna, miwäniň import mukdary bolsa 6,302 million tonna boldy;eksport miwesiniň bahasy 6,39 milliard ABŞ dollary, eksportyň mukdary bolsa 3,869 million tonna boldy.Epidemiýanyň täsiri sebäpli 2020-nji ýyldan başlap, nädogrylaryň sany ...
  Koprak oka