Önümler

 • Täze sitrus miwesi mandarin mämişi - süýji, şireli we tagamly

  Täze sitrus miwesi mandarin mämişi - süýji, şireli we tagamly

  Mandrin mämişi ysy süýji we salkyn, immuniteti gowulaşdyryp biler

  Ol ýokumly maddalara we ajaýyp tagamlara baý we A witamini, B witamini, C witamini, yz elementleri 、 limon kislotasy 、 malik kislotasy ary iýmit süýümi ýaly dürli iýmit maddalaryny öz içine alýar.Bu meýdanyň içinde ýeterlik ýagtylyk we yssy, gowy gün şöhlesi we bol ýagyş bardy, mandrin apelsinini tebigy organiki dökünler bilen ekdik, süýji we lezzetli mandrin apelsinini döredýän hapa dag daglary ýok.

 • Täze gar armut miwesi - süýji, tagamly, şireli we inçe deri we doly et

  Täze gar armut miwesi - süýji, tagamly, şireli we inçe deri we doly et

  Täze gar armut süýji we sowuk, düzüminde malik kislotasy, limon kislotasy, B1 witamini, B2, C, karotin we ş.m. bar, suwuklyk öndürmek, guraklygy nemlendirmek, ýylylygy arassalamak we flegmany azaltmak, esasanam güýz sarp etmek üçin amatlydyr. .Häzirki zaman lukmançylyk gözlegleri gar armutynyň öýkenini arassalaýandygyny we guraklygy, üsgülewigi, çişmegi, gan we myşsany iýmitlendirýändigini subut etdi.Şonuň üçin ýiti trakeit we ýokarky dem alyş ýollary ýokaşan näsaglar üçin gury bokurdak, gijilewük, agyry, gykylyk, çişme galyňlygy, iç gatamagy, peşew gyzyllygy gowy täsir edýär.Gar armut gan basyşyny peseltmäge we wajyp mazmuny doldurmaga we ýylylygy aýyrmaga täsir edýär, gipertenziýaly, gepatitli, bagyr sirrozynyň hassasy gowy täsir etmek üçin köplenç gar armutyny iýýär.Gar armutyny çig iýip, buglap iýip, çorbalara we çorba edip bolýar.

 • Täze mangonyň miwesi - süýji, şireli we köp täsirlilik

  Täze mangonyň miwesi - süýji, şireli we köp täsirlilik

  Mango miwesiniň eti ýumşak we tagamly, witaminlere (C witamini, A witamini we ş.m.), Esasy yz elementleri, Selen, kalsiý, fosfor, belok, karotin we ş.m. ýaly ýokumly maddalara baýdyr. aşgazana peýdaly hökmünde üsgülewigi, suwsuzlygy gandyrýan, diuretik, huşuňy aýyrýar.Aşgazany arassalap, iç gatamagynyň, rak keseline garşy, gözelligi saklap we ýaş saklap, ýokary gan basyşynyň we arteriosklerozyň öňüni alyp biler.

  Mangonyň miwesi ýokary temperaturada we gurak gurşawda ösmek üçin tropiki miwedir.Mangony ösdürip ýetişdirmek, daşky gurşawyň temperaturasynyň 24 bilen 27 dereje arasynda bolmagyny üpjün etmeli;Şol bir wagtyň özünde, ösüş döwründe gowy zeýkeş we çuň toprak bilen üpjün etmek üçin ýeterlik gün şöhlesi zerur.Hünärmen we tejribeli ekişler arkaly näzik, tagamly we süýji mangony çörekleýäris.

 • Täze aagondarhanyň miwesi - süýji, köp täsirlilik we iýmit

  Täze aagondarhanyň miwesi - süýji, köp täsirlilik we iýmit

  Aagondarha miwesiniň eti tekiz we ýumşak, antosýanin, iýmit süýümi, E witamini, demir we ş.m. ýaly ýokumly maddalara baý, damar sklerozynyň öňüni almak, aşgazany detoksifikasiýa etmek we goramak, aklamak we ýitirmek ýaly saglyga täsir edýär. agramy we garramaga garşy.

  Aagondarhanyň miwesi altyn ekerançylyk meýdanyndan: demirgazyk giňligi 23 dereje;Bu täsin geografiki howa .Bu meýdanyň içinde ýeterlik gün şöhlesi we ýagyş ýagdy, Aagondarha miwesini tebigy suw çeşmeleri we Suwaryş bilen ekdik.Bularyň hemmesi ajaýyp aagondarha miwesini döredýär we ýaramlylyk möhleti 1 aýa çenli dowam edip biler.

 • Täze parlak muskat ýaşyl üzüm - süýji, şireli, çişik we gülli ysly

  Täze parlak muskat ýaşyl üzüm - süýji, şireli, çişik we gülli ysly

  Taze şöhle saçýan muskat ýaşyl üzüm gysga we şireli, süýji we lezzetli, şeýle hem ajaýyp.Gül we süýt hoşboý ysynyň utgaşmasy bilen ajaýyp iýmit hilidir.Güneşli gül üzüminiň ýokary hilli inçe tohumsyz deri bilen örän süýji bolýar we derisini derrew iýip bolýar.

 • Täze kantalup miwesi - süýji, çişik we ýokumly

  Täze kantalup miwesi - süýji, çişik we ýokumly

  Kantalup miweleriniň eti çig we süýji bolup, kalsiý, pektin maddalary, karotin, A witamini, B witamini, C witamini, malik kislotasy, sellýuloza, fosfor, demir ýaly ýokumly maddalara baýdyr.Kantalup, öýkeniň ýylylygyny arassalamak we antioksidantlara baý üsgülewigi aýyrmak, güne garşylygy ýokarlandyrmak ýaly wezipelere eýedir.

  Kantalup miweleri çägeli topragy halaýar we temperatura tapawudy onuň hiline iň uly täsir edýär.Temperatura tapawudy näçe uly bolsa, kantalup şonça-da ýakymlydyr.Haýnan adasynda tropiki musson howasy bar we “tebigy ýyladyşhana” hökmünde bellidir.Uzyn tomus we gyş ýok.Annualyllyk gün şöhlesi 1750-2650 sagat, ýagtylygyň temperaturasy ýeterlik we fotosintetiki potensialy ýokary.Pes giňişlikde Hainan adasynda gün şöhlesi ýeterlikdir we gündizine fotosinteziň öndürýän iýmitleri gijelerine salkyn bolanda az sarp edilýär, şonuň üçin Cantaloupe miwesi gowy we Cantaloupe-de şeker köp.

 • Täze gyzyl Fuji alma miwesi - süýji, şireli we inçe deri

  Täze gyzyl Fuji alma miwesi - süýji, şireli we inçe deri

  Täze Gyzyl Fuji almasy süýji, turş, gysga we şireli.Şeker, belok, kalsiý, fosfor, demir, sink, kaliý, magniý, kükürt, karotin, B1 witamini, B2 witamini, C witamini, niasin, sellýuloza we ş.m. baý bolan alma iýmek, ýadyňy we aňyňy gowulaşdyrmak üçin tapyldy.Gündelik durmuşda Täze Gyzyl Fuji almasy holesterini ortaça sarp edip, ganyň şekeriniň durnukly roluny saklap biler, şeýle hem aşgazan-içege peristaltisini ösdürip biler, iç gatamagynyň öňüni alyp biler we rak keseliniň öňüni almak we rak keseline garşy belli bir peýdalary bar.Şeýle hem, horlanmak isleýän adam, doýmak duýgusyny artdyryp we iýmit kabul edişini azaldyp biljek gyzyl Fuji almasyny hem dogry iýip biler.

 • Täze sitrus miwesi imperator mämişi - süýji, güýçlendiriji we inçe deri

  Täze sitrus miwesi imperator mämişi - süýji, güýçlendiriji we inçe deri

  Imperator apelsin mämişi we Sitrus miwesiniň tebigy gibrididir, şonuň üçin mämişi görnüşiniň we sitrusyň ýumşak etiniň goşa artykmaçlyklaryny birleşdirdi, aňsat gabyk!Imperator mämişi ysy ýakymly we ýakymly, bu düwnük keseliniň öňüni almak we rak keseline garşy täsir edip biler .Ol witamini, tebigy fruktoza we miwe kislotasy ýaly adam bedeni üçin zerur bolan dürli iýmitlere baý we düzümine ýokarydyr. aminokislotalar.Täze imperator apelsini yzygiderli iýmek saglyk üçin peýdalydyr.

  Imperator mämişi altyn ekiş meýdanyndan: demirgazyk giňligi 23 dereje;The

  geografiki artykmaçlyklary güneşli we ýeterlik çyglylyk, öňüni almak üçin amatly ýerdir

  hapalanmagy we zyýan berijiler.Biz organiki ekerançylyk, pestisidler ýok, dökün ýok, hapalanma ýok, şonuň üçinem biz

  tebigy we lezzetli imperator mämişi ösdürip ýetişdiriň.

 • “Red Fuji Apple”: görnüşleri, iýmitleniş gymmaty we köp netijeliligi

  “Red Fuji Apple”: görnüşleri, iýmitleniş gymmaty we köp netijeliligi

  Bazarda täze alma miweleriniň dürli görnüşleri bar, gyzyl fuji alma, altyn alma, gül almasy, Himachal alma we ş.m. Dürli görnüşleriň tagamly, eti, reňki ýa-da peýdasy bar.Bu ýerde, Red Fuji Apple, esp görnüşlerimiz barada has giňişleýin maglumat bermek isleýäris.gelip çykyşy, näme üçin beýle tagamly we süýji, iýmitleniş gymmaty, köp täsirliligi we iýmitlenmegiň dürli usullary barada.

 • Mandarin apelsin: görnüşleri, iýmitleniş gymmaty we köp netijeliligi

  Mandarin apelsin: görnüşleri, iýmitleniş gymmaty we köp netijeliligi

  Bazarda sitrus miweleri, apelsinler, mandarin miweleri we başgalar ýaly sitrus miweleriniň dürli görnüşleri bar. Dürli görnüşleriň tagamly, eti, görnüşi ýa-da peýdasy bar.Bu ýerde, mandarin mämişi, esp görnüşlerimiz barada has giňişleýin maglumat bermek isleýäris.gelip çykyşy, näme üçin beýle tagamly we süýji, iýmitleniş gymmaty, köp täsirliligi we iýmitlenmegiň dürli usullary barada.